Home
PDF Print E-mail

alt

***** ติดต่อ โทร.08 4717 5050 (คุณอุ๋ย) *****


เรียนอย่างมีคุณภาพและอบอุ่น

คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรผ่านการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.


กิจกรรมโครงการ


ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
ภาพกิจกรรมค่ายสารนิพนธ์ รุ่นที่ 28
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รป.ม. รุ่น 24,25,26,27

สานสัมพันธ์น้อง-พี่ ปริญญาโทและปริญญาเอกปัจฉิมนิเทศ รุ่น 22 - 23 วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2554ค่ายดุษฏีนิพนธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2554นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสนศาสตร์

รดน้ำขอพรจากอาจารย์ผู้สอนเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์วันที่ 9 -10 เมษายน 2554ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต วันที่ 5 มีนาคม 2554

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนค์ คอนเวนชั่นการนำเสนอผลงานวิจัยและการสัมมนาทางวิชาการ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคาร ดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริกคืนสู่เหย้าชาว รปม. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2553 ณ ไมด้ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี


อาจารย์วิชัย ธรรมชอบ และคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 22

จัดโครงการศึกษาดูงานประกอบวิชา สัมมนาการพัฒนาองค์การ

ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2553งานรับน้อง รุ่น 22, 23

alt

ค่ายสารนิพนธ์ รุ่น 20

alt

งานปัจฉิม รุ่น 16 17 18

alt

ค่ายสารนิพนธ์ รุ่น 19

alt


งานรับน้อง รุ่น 21


 
SiteGround web hosting Joomla_Templates