Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รุ่น 11
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รุ่น 11 PDF Print E-mail
มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
รายชื่อนักศึกษารุ่นที่  11
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง
1 4807-2001 พระมหาจาย นำดี สารนิพนธ์ภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การของวัดศึกษา
        เฉพาะกรณี :กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่ายดุสิต บางซื่อ บางกอกใหญ่ 
        และเขตบางกอกน้อย
2 4807-2002 นายพีระพงษ์ อินทราลักษณ์ สารนิพนธ์แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสำนักงานศุลกากร
        กรมสินค่าทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 4807-2003 พระมหาสมศักดิ์ สมวงศ์  
4 4807-2004 พระมหาประทวน มุมศิลป์  
5 4807-2005 นางสาวแอนนา ภูมิช่อ  
6 4807-2006 นางสาวนุชรี น้ำขาว สารนิพนธ์ความเครียดในการทำงานของครู : กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 2 
        อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
7 4807-2010 นางกิตติพร แตงชุ่ม สารนิพนธ์วัฒนธรรมทางการเมืองของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอโคก-
        สำโรง จังหวัดลพบุรี
8 4807-2011 นางสาวเสาวภัค ทองสมบุญ สารนิพนธ์ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี
9 4807-2012 ร้อยเอกพงษ์ศักดิ์ บัวศรี สารนิพนธ์การจูงใจให้ทหารกองเกินสมัครเป็นทหารกองประจำการ
10 4807-2013 นายศิริพงศ์                        ทองอารีย์ สารนิพนธ์การศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลด้าน
        ทักษะการจัดการ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 
        กองบัญชาการตำรวจนครบาล
11 4807-2014 นางสาวบุญจิรา ธนาบูรณ์ สารนิพนธ์ภาวะผู้นำกับประสิทธิผลขอองค์กร : ศึกษากรณีกรมศุลกากร
12 4807-2015 นางพัชรี ภูรีนันทมิต สารนิพนธ์ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับประสิทธิผลขององค์การ กรณีศึกษา : ภาควิชารังสี-
        วิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี
13 4807-2016 นายศักดิธัช เฉลยพงษ์  
14 4807-2021 นางสาวกมลวรรณ ศรีชะโร สารนิพนธ์การศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผล
        ด้านทักษะการจัดการกรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 2
        กองบัญชาการตำรวจนครบาล
15 4807-2022 นางชญานิศ นิ่มนวล สารนิพนธ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
        บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
16 4807-2024 นายภาคภูมิ วิทโยภาส  
17 4807-2025 นายเจษฏา สายคง สารนิพนธ์ขวัญกำลังใจของข้าราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาเฉพาะกรณี
        โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเมือง สังกัด สำนักงานพื้นที่การศึกาประจวบคีรีขันธ์เขต1
18 4807-2026 นายหามะ อาหะมะ  
19 4807-2029 นางจรรยภา สงวนวงษ์ วิทยานิพนธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท บางกอกสยาม
        จำกัด บริษัท สยามมากราฟ จำกัด
20 4807-2030 นางสาวธิภาภัส หอมไม่หาย สารนิพนธ์ความเครียดในองค์กร : กรณีศึกษาส่วนตรวจสินค้า สำนักงานศุลกากร
        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
21 4807-2031 นายสมมาศ คุณอนันทวนิช สารนิพนธ์ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับประสิทธิผลขององค์การกรณีศึกษา : บริษัทบาง-
        กอกไนล่อน จำกัด (มหาชน)
22 4807-2032 นายอับดุลเลาะ บือแน สารนิพนธ์ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
        ศึกษาในเฉพาะกรณีครูในจังหวัดปัตตานี
23 4807-2034 นางดาวเรือง รับงาน วิทยานิพนธ์ประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ศึกษากรณีเฉพาะ
        อำเภอพะเยา และกิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
24 4807-2036 นางสาวบุญฑริกา พินทับ  
25 4807-2037 นางสาวณชาณา จึงเจริญ วิทยานิพนธ์การบริหารการจัดการที่ดีต่อความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates