Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ร่น 12
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ร่น 12 PDF Print E-mail
มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
รายชื่อนักศึกษารุ่นที่  12

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล เรื่อง
1 4807-3001 นายปรัชญา พานทอง สารนิพนธ์การได้รับข่าวการเลือกตั้งจากสำนักงานเขตกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
        ของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
3 4807-3003 นางเตือนตา ใจเที่ยง สารนิพนธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในระดับปานกลางศึกษา-
        กรณี โครงการบ้านจัดสรรภูมิใจนิเวศน์ 3 ซอยวัดใหญ่ร่วมพัฒนาตำบลในคลอง-
        บางปปลากดอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
4 4807-3004 นายนาคินทร์ วรรณทอง สารนิพนธ์คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลกระทบกับความผูกพันของพนักงาน
        บริษัท  ไปรษณีย์ไทย จำกัด : ศึกษากรณีเฉพาะที่ทำการไปรษณีย์บางรัก
5 4807-3007 นายนิติ ผิวขาว  
6 4807-3008 นายศุภชัย กฐินหอม สารนิพนธ์การกระจายตัวขององค์ความรู้หลักสูตรการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
7 4807-3009 นายพงศธร คงทอง  
8 4807-3010 นายเกษม จินดา สารนิพนธ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำนโยบายด้านการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
        ของกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณีเขตบึ่งกุ่ม
10 4807-3013 นายวิเนส จันทะวงษ์ศรี สารนิพนธ์แนงทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย -
        ราชฎัชราชนครินทร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
        สังคมศาสตร์
11 4807-3014 เรือโทชินวัฒน์ สุทธรัตน์ สารนิพนธ์การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ: ศึกษากรณีสำนักงานสรรพสามิตภาค
        และหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ
12 4807-3015 นายชาญวุฒิ ศรีอ่อน สารนิพนธ์ความต้องการซื้อบ้านมือสองของผู้ซื้อใน  กรุงเทพมหานคร
13 4807-3016 นายอิศเรศ ศิวนารถ สารนิพนธ์คุณภาพชีวิตของผู้อาศัย : กรณีศึกษาหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์
14 4807-3017 นายชิดชนก ไชยคุนา สารนิพนธ์ปัญหาที่ส่งผลให้เกิดการตกต่ำของการอาชีวศึกษาในประเทศไทย
15 4807-3018 นายกฤษฎา ฐิติปุญญา สารนิพนธ์การปฎิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาชองนักเรียนในโรงเรียนวิบูลย์
        บริหารธุรกิจ (VBAC) : กรณีศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
16 4807-3019 นายสุพิชัย เต็งประเสริฐ สารนิพนธ์บทบวทของผู้บริหารที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรถประจำปี
17 4807-3020 นางสาวอริสา วีระศิลป์ชัย สารนิพนธ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฎิบัติงานบริการประชาชนด้วย
        จิตบริการของข้าราชการ  กรมการข่นส่งทางบก
18 4807-3021 นายณัฐพล พินนอก สารนิพนธ์ปัญหาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครและข้อเสนอแนะ
        เชิงนโยบาย
19 4807-3022 นายสรชัช คงเดช สารนิพนธ์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในจังหวัดลพบุรี
20 4807-3023 นายนิวัติ ละอองแก้ว สารนิพนธ์บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของกองอาสารักษาดินแดนตาม
        ความคิดเห็นของสมาชิกกองอาสารักษาดิแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
21 4807-3024 นายธนวัฒน์ คนสมบูรณ์ สารนิพนธ์ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวัง
        ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
22 4807-3025 นายทวี วรรณวิสูตร สานิพนธ์ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ  ฉบับที่  17
23 4807-3026 นางสาวธีลฎี แซ่ตั้ง สารนิพนธ์ประสิทธิผลการจัดการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
        ของศูนย์อบรมการแพทย์แผนไทย สาขาการนวดไทยมูลนิธิการแพทย์แผนไทย-
        พัฒนา จังหวัดนนทบุรี
24 4807-3027 นายนพดล คุ้มทอง สารนิพนธ์ความสัมพันธ์ด้านกระบวนการการดำเนินงานของทีมที่ส่งผลต่อ
        ประสิทธิภาพของทีมงาน : กรณีศึกษา หน่วยปฎิบัติการพิเศษ อรินทราช 26
25 4807-3028 นายอนันต์ วงทาษี สารนิพนธ์ผลกระทบด้านองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมงาน : 
        กรณศึกษาหน่วยปฎิบัติการพิเศษอรินทราช 26 กองกำกับการ 2 กองบังคับการ
        ตำรวจปฎิบัติการพิเศษ  กองบัญชาการตำรวจนครบาล
26 4807-3029 สิบตำรวจโทสยมภู กุลจิตติสิโรดม สารนิพนธ์ภาวะผู้นำของหัวหน้าทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมงาน : กรณีศึกษา
หน่วยปฎิบัติการพิเศษ อรินทราช 26

มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
รายชื่อนักศึกษารุ่นที่  12

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ลายเซ็น
27 4807-3030 นายอนุเทพ ช่วงสมบูรณ์ สารนิพนธ์การปฎิบัติตานนโยบายป้องกันการคอร์รัปชั่นของกรมศุลกากร
28 4807-3031 พระสุทิน มีงามดี  
29 4807-3032 นางสาวพัชรีย์ เฉลิมญาติวงค์ สารนิพนธ์ความพึงพอใจของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่มีต่อ
        โครงการรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต ( ภาคพิเศษ ) มหาวิทยาลัยเกริก
30 4807-3033 พระวุฒิพงษ์ เสมาชัย  
31 4807-3034 นางอรุณรัตน์   พูลพัฒนา สารนิพนธ์คุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิผลการปฎิบัติงาน : ศึกษาฉพาะกรณี
        พนักงานของบริษัท ทีโอที  จำกัด ( มหาชน ) ในเขตกรุงเทพมหานคร
32 4807-3036 นางสาวพชรวรรณ ชัยตระกูลชล สารนิพนธ์แรงจูงใจของนักศึกษาที่มีต่อผลการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 12-15  มหาวิทยาลัยเกริก

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates