Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รุ่น 13
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รุ่น 13 PDF Print E-mail
มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
รายชื่อนักศึกษารุ่นที่  13
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง
1 4907-1001 นางสาวณัฐยา เมืองพรหม สารนิพนธ์ศึษาพฟติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา : ศึกษากรณี
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2 4907-1002 พระศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล สารนิพนธ์ภาวะผูนำในการพัฒนาท้องถิ่นของสมาชิกองค์การ
        บริหารส่วนตำบล ศึกษาเฉพาะกรณี : องค์การบริหารส่วนตำบลสามผง 
        อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม
3 4907-1003 พระเฉลิม ด้วงเงิน สารนิพนธ์ภาวะผู้นำของเจ้าอาวาส : ศึกษากรณีวัดในเขตอำเภอ
        พระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
4 4907-1004 พระกิตติกวินท์ ศรีสุข สารนิพนธ์ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อบทบาทและความ
        คาดหวังของวัดที่พึงประสงค์ : ศึกษากรณี วัดภาษี เอกมัย เขตวัฒนา
5 4907-1006 ร.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก  
6 4907-1007 นายยุทธนา พลศักดิ์  
7 4907-1008 นายวิฑูรย์ สรรเสริญ สารนิพนธ์โครงสร้างองค์การกับการพัฒนาการให้บริการ : 
        ศึกษากรณี  การรถไฟแห่งประเทศไทย
8 4907-1010 พระวนาสัณฑ์ จรัญลักษณพงค์ สารนิพนธ์เหตุผลการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
        เด็กเล็ก : ศึกษากรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมศาลา  ชุมชนวัดธรรมมงคล
        บางจาก พระโขนง  กรุงเทพมหานคร
9 4907-1011 พระกลาง นาคม สารนิพนธ์ประสิทธผลของนโยบายกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษาเปรียบเทียบ
        ระหว่างหมู่บ้านที่สำเร็จและล้มเหลวในอำเภอ  ศรีธาตุ
10 4907-1012 นางจุฬารัตน์ โสขุมา สารนิพนธ์วัฒนธรรมองค์การและขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานของ
        พนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดอรัณคอนกรีต
11 4907-1013 พระมหาถวิล จุลทัศน์ สารนิพนธ์พระสงฆ์กับการเมืองศึกษาเฉพาะกรณีการเรียกร้องให้บัญญติ
        ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติลงในรัฐธรรมนูญ
12 4907-1014 นายสุรนันท์ พรรณเชษฐ์ สารนิพนธ์การประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา
        ตำบลสมอแข  อำเภอเมืองพิษณุโลก
13 4907-1015 นายภาคภูมิ พลการ สารนิพนธ์คาวมผูกพันของพนักงาน  สำนักคณะกรรมการกิจการ
        โทรคมนาคมแห่งชาติที่มีต่อองค์การ : ศึกษากรณีเฉพาะพนังานส่วนกลาง
14 4907-1016 นายมนัส มณีจักร สารนิพนธ์ความพึงพอใจในบริการของณงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
15 4907-1017 นางสาวมณิสรา สินเวช สารนิพนธ์การรับรูและทัศนคติของพนักงานการรถไฟต่อการจัดตั้งบริษัท
        สินทรัพย์การรถไฟแห่งประเทศไทย
16 4907-1020 นางสาวธิราพรรณ ยองใย สารนิพนธ์การนำนโยบายป้องกันการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร
        ไปปฎิบัติในจังหวัดฉะเชิงเทรา
17 4907-1021 นายสรวีย์ ปิติพรภูวพัฒน์ สารนิพนธ์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ซายน์เทค มีเดีย
        แอนด์ คอนสตัรคชั่น จำกัด
18 4907-1023 นางสุทธิรักษ์ พุทธสุรโรจน์ สารนิพนธ์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมาตรการกำกับสื่อมวลชน
19 4907-1024 นางสาวสุภัทชา อินทรเอียด สารนิพนธ์ความพึงพอใจในบริการอาหารกลางวันของนักเรียน
        โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
20 4907-1025 นางสาวบุษบง พาณิชผล สารนิพนธ์ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับประสิทธิผลขององค์การ :
        ศึกษากรณี  การรถไฟแห่งประเทศไทย
21 4907-1026 นางนวรัตน์ ทุนคุ้มทอง สารนิพนธ์การอนุรักษ์หัถกรรมพื้นบ้านในสังคมสมัยใหม่ : 
        กรณีศึกษา การทอผ้าจก บ้านคูบัว  จัหวัดราชบุรี
22 4907-1027 นายวิษณุ อินทรพยุง สารนิพนธ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
        ในการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
        จังหวัดพระนครศีรอยุธยา
23 4907-1028 นางอาภรณ์ สโรชวิกสิต สารนิพนธ์ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อหวยของประชาชน :
         กรณีศึกษา เขตธนบุรี
24 4907-1030 นางสาวอรพรรณ ปุริทาสังข์ สารนิพนธ์ความคิดเห็นของนายสถานีรถไฟที่มีต่อวัฒนธรรมองค์การของ
        การรถไฟแห่งประเทศไทย  กรณีศึกษานายสถานีรถไฟของ
        การรถไฟแห่งประเทศไทย
25 4907-1031 นายธีรยุทธ ปิ่นขยัน สารนิพนธ์ประเมินผลโครงการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้
        ก๊าซธรรมชาติ (NGV ) ของประชาชน จังหวัดนนทบุรี
26 4907-1034 นางนาถวดี  จันทร์สารคาม สารนิพนธ์บรรยากาศองค์การในบริษัท เอ็น พี เอ็น แกรนด์  จำกัด
มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
รายชื่อนักศึกษารุ่นที่  13
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง
27 4907-1035 นางพรพรรณ ริชาร์ด สารนิพนธ์คุณภาพการทำงานของพนักงานฝ่ายครัวการบิน 
        บริษัทการบินไทย  จำกัด ( มหาชน )
28 4907-1037 นายวันชัย แก้วแสน สารนิพนธ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกีบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
        ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันปราบปรามในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา
        กองบังคับการตำรวจนครบาล 7
29 4907-1038 นางสาวอรณัสกรณ์ เครือสุวรรณ สารนิพนธ์พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตของข้าราชการระดับกลาง 
        ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กรมบังคับคดีในส่วนกลาง
30 4907-1039 นางสาววลัยพร สีหบัณฑ์ สารนิพนธ์ความพึงพอใจในการใช้บริการบ้านพักโฮมสเตย์ ศึกษากรณี : 
        อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
31 4907-1041 นางฐัติมา ภาวะลี สารนิพนธ์ประสบการณ์และความต้องการพัฒนาบุคลากรขององค์กร : 
        ศึกษาฉพาะกรณีเทศบาลตำบลจอหอ  จัหวัดนครราชศรีมา
32 4907-1042 นางสาวพรนภา เวฬุวนารักษ์ สารนิพนธ์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการบ้านพักโฮมสเตย์
        ของกลุ่มรักษ์บางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
33 4907-1043 นางสาวภัธรภร ปุยสุวรรณ สารนิพนธ์ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550


รวม  33  คน ชาย  16  คน หญิง  17  คน
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates