Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รุ่น 14
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รุ่น 14 PDF Print E-mail
มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
รายชื่อนักศึกษารุ่นที่  14


ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง  
1 4907-2001 นายแวอาแซ โตะฮิ สารนิพนธ์ชีวิตทางเศรษฐกิจของนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา :   
         ศึกษากรณี นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย  
2 4907-2002 ร้อยตำรวจเอก  พลศิริ อนุพันธ์ สารนิพนธ์ประสิทธผลการปฎิบัติงานตรวจสอบลายนิ้วมือของกองทะเบียนประวัติ  
        อาชญากรรม  
3 4907-2003 นายปิยชัย โชคเทอดธรรม สารนิพนธ์ทัศนะคติของพนักงานเทศบาลที่มีต่อวิธีการประเมินการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ   
          ( 2 ) ขั้น  ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
4 4907-2007 นายนันทพล เสน่หา สารนิพนธ์ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของข้าราชการทหาร  
        ชั้นผู้น้อยที่ปฎิบัติงานอยู่ในกรมการขนส่งทหารบก  
5 4907-2008 นายธวัช คำมี    
6 4907-2009 นางสุภาวดี เตชะงามวงศ์ สารนิพนธ์คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนโรงพญาบาลศิริราช  
7 4907-2011 นายปริญญา ช้างเสวก สารนิพนธ์ความคิดทางการเมืองของผู้นำการเมองไทย : ศึกษากรณี  
        ศาสตราจารย์  ดร. นายแทย์ กระแส  ชนะวงศ์  
8 4907-2012 นายอธิธร พรรณเชษฐ์ สารนิพนธ์ทัสนะของประชาชนต่อการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  
        ในการดำเนินชีวิต ศึกษาเฉพาะกรณี : เขตบางเขน  
9 4907-2013 นางสาวสุวรรณี ศรีพลหงษ์ สารนิพนธ์ความผูกพันต่อองค์กร ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง  
10 4907-2014 นายสันติ จันทร์เพ็ญ สารนิพนธ์การถ่ายโอนอำนาถให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณี    
        เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  
11 4907-2015 นางสาวดาววิภา เจริญวโรภาส    
12 4907-2016 นางปนัดดา จิตต์สำเริง สารนิพนธ์ประสิทธิผลการดำเนินงานของคลินิกยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ :   
        ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร  
13 4907-2017 นางอุมาพร เอมอิ่มธรรม สารนิพนธ์การบริหารจัดการที่ดีในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
14 4907-2018 นายชูศักดิ์ จังพงศกร สารนิพนธ์แนวทางการแก้ไขปํญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ซีดีในเขต กรุงเทพมหานคร  
15 4907-2019 นางสาวสุพิชฌาย์ ภักดีพิพัฒน์ สารนิพนธ์การเปรียบเทียบเชิงสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินนกแอร์  
16 4907-2020 นายธนชาติ สว่างอารมณ์ สารนิพนธ์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการขององค์การบริหาร  
        ส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
17 4907-2021 นายนพดล เอมอิ่มธรรม สารนิพนธ์คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันของพนักงาน  
        ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด ( มหาชน ) : ศึกษาเฉพาะกรณีสาขาในสังกัด  สำนักงานเขต 8  
18 4907-2022 นายพรศักดิ์   บุญเกิด    
19 4907-2023 นางสาวพรรณทิพา บุญยั่งยืน    
20 4907-2024 นางสาวธารณา คู่พงศกร สารนิพนธ์การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวผู้สุงอายุชาวยุโรปที่มาท่องเที่ยวใน  
        จังหัวดภูเก็ต  
21 4907-2025 นายคมเดช ศิลรักษา สารนิพนธ์ผลกระทบของพหุวัฒนธรรมที่มีต่อการบริหารจัดการ : กรณีศึกษา  
         บริษัท อิวาตานิ  อินเตอร์เนชั่นเนล  คอร์เปอร์เรชั่น( ประเทศไทย ) จำกัด  
22 4907-2026 ว่าที่ร้อยตรี ศราพงษ์ พญาพรหม สารนิพนธ์ภาพลักษณ์ของธนาคารกสิกรไทยในทัศนะของผู้ใช้บริการ : ศึกษาเฉพาะกรณี   
ธนาคารกสิกรไทย  จำกัด (มหาชน )สำนักงานสีลม
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates