Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รุ่น 15
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รุ่น 15 PDF Print E-mail
มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
รายชื่อนักศึกษารุ่นที่  15

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง
1 4907-3001 นางสาวธัชธร วงศ์คำจันทร์ สารนิพนธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัทำแผนพัฒนาประจำปี : 
        กรณีศึกษาเฉพาะเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2 4907-3004 นางสาวสุนิสา ไพบูลย์ศิริ สารนิพนธ์ความพึงพอใจในการบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง : กรณีศึกษาเฉพาะ
        ผู้โดยสารเครื่องบิน
3 4907-3005 นายยุทธการ จุลหุ่น สารนิพนธ์ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจต่อการบริหารงารบุคคล : ศึกษาเฉพาะ
        กรณีกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
4 4907-3006 นางดาราวรรณ สุขสันต์ สารนิพนธ์ภาวะผู้นำของนาย สมัคร  สุนทรเวช  ในฐานะนายกรัฐมนตรี
5 4907-3007 ร้อยตำรวจตรีอภิเชษฐ พรศิวัฒน์  
6 4907-3008 นางสาวภัทรนันท์ ชิ้นประสิทธิ์ สารนิพนธ์ทัศนะคติของประชาชนที่มีต่อการใช้ก๊าซ NGV เป็นพลังงานทดแทน : 
   

กรณีศึกษา ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มาใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน TPI ซอยสายไหม
   

62  ถนนสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
7 4907-3010 นายเกษมศักดิ์ เมษะมาน  
8 4907-3011 นางสาวสิริธร มีสุข  
9 4907-3012 จ.ส.ต.หญิงอัมพร เมืองลือ สารนิพนธ์ขวัญกำลังในการปฎิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้ประทวน
        ศึกษาเฉพาะกรณี : กองทะเบียนประวัติอาชญากร
10 4907-3013 ส.ต.ท.ศิริมงคล สีหมอก สารนิพนธ์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของฝ่ายทะเบียน
        ประวัติอาชญากร4 ศึกษาเฉพาะกรณี : ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 4 กองทะเบียน
        ประวัติอาชญากร
11 4907-3014 นายบุญเสริม อนุมาตรฉิมพลี สารนิพนธ์ภาวะผู้นำเชิงเปลี่ยนแปลงกับคาวมพึงพอใจในการปฎิบัติงานของ
        เจ้าหน้าที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
12 4907-3015 ดาบตำรวจธนภัทร์ ทับทิมศรี สารนิพนธ์วัฒนธรรมองค์การของกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสอบสวน  
        กองบัญชาการตำรวจ ปราบปรามยาเสพติด
13 4907-3016 จ่าสิบตำรวจศัลยพงศ์ จันทร์กระจาย สารนิพนธ์วัฒนธรรมองค์การ ตามแนวคิดของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   

ศึกษาเฉพาะกรณี : ของกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
14 4907-3017 นายสามารถ สุขภาคกิจ  
         
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates