Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่น 16
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่น 16 PDF Print E-mail
มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
สรุปอาจารย์ที่ปรึกษา  สารนิพนธ์ รุ่น 16

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล เรื่อง
1 5007-1001 น.ส.สริณภัชร์ พุ่มพิพัฒน์ ความพึงพอใจในการบริการรับชำระภาษีอากร ของฝ่ายบัญชีอากร ส่วน
        บริการกลาง สำนักงานศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ
2 5007-1002 น.ส.วาทิพย์   วังมะนาวพิทักษ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของเจ้าที่ศุลกากร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า
        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 5007-1003 นางสิริรัตน์   มโนธรรม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคากร สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร
4 5007-1004 นายเศรษฐภัทร์ คงสุจริตธนินท์ ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการนำระบบไร้เอกสารมาใช้ในการปฏิบัติ
        พิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้า กรณีศึกษา สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า
        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5 5007-1005 นายประพัฒน์ ทองกาญจนา ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
        พ.ศ. 2551 ของข้าราชการในส่วนกลาง กรุมศุลกากร
6 5007-1006 นางมณี ปาคา ประสิทธิผลในการให้บริการโดยระบบพิธีการศุลกากรทาง
        อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเฉพาะกรณี สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
        กรมศุลกากร
7 5007-1008 นายวศินทร จันทร์สุข ระบบอุปถัมภ์กับผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : 
        ศึกษากรณีกรมศุลกากร
8 5007-1009 นางพวงทอง ภู่ทรัพย์ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากร
        เฉพาะในส่วนกลาง เขตคลองเตย
9 5007-1010 นางนีรนุช พฤกษ์วัชรกุล ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
        กรณีศึกษา ข้าราชการกรมศุลกากร ระดับ 3-7 เฉพาะในส่วนกลาง 
        เขตคลองเตย
10 5007-1011 น.ส.เครือวัลย์ เปี่ยมรอด ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมศุลกากร ศึกษา
        กรณี สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
11 5007-1012 นางสวาท นรคิม ความคิดเห็นของข้าราชการต่อศักยภาพในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่ง
        การเรียนรู้ : กรณีศึกษา สำนักตรวจสอบอากร กรมศุลกากร
12 5007-1013 นายวัชรกิติ์ อึงสวัสดิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ กับความคล้ายคลึงทาง
        ด้านเจตคติต่องานของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ความพึงพอใจ
        ในงานและต่องานของผู้ใต้บังคับบัญชา
13 5007-1014 นายทวีพร ยะเชียงคำ ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของบุคคลากรกรมศุลกากร กรณีศึกษา ข้าราชการ
        กรมศุลกากร ระดับ 3-7 สังหฃกัดส่วนกลาง
14 5007-1016 เรืออากาศโท มานะ เรืองเพ็ชร ขีดความสามารถในการดำเนินภารกิจของทหารอากาศในพื้นที่ 3 จังหวัด
        ชายแดนภาคใต้
15 5007-1017 นายรักชาติ   เลิศประเสริฐ กำลังขวัญในการปฏิบัติงานกับความผูกพันของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อองค์การ :
        ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยที่ 5 กองกำกับการ 2 ป้องกัน
        และปราบปรามจลาจล กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ
16 5007-1018 นางกาญจนา ทองมูล กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของตำรวจหน่วยปราบปรามยาเสพติดศึกษา
        เฉพาะกรณีด่านตรวจยานพาหนะพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
17 5007-1019 ส.ต.อ.รุ่งธรรม ตัณฑเสน ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ศึกษาเฉพาะกรณี
        กองร้อยที่ 5 กองกำกับการป้องกันและปราบปรามจลาจล กองบังคับการ
        ตำรวจปฏิบัติการพิเศษ(อรินทราช 26)
18 5007-1020 นายธานินทร์   อตมกูลศรี การปรับตัวของร้ายโชว์ห่วยจากผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีของ
        รัฐบาลในจังหวัดนครราชสีมา
19 5007-1021 น.ส.สริตา ลิมานนท์ ประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุ "ร่วมด้วยช่วยกัน"
        (FM.96.0 MHz.)
20 5007-1022 นายทวีชัย เลิศศุภลิขิต กลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าโชว์ห่วย จากผลกระทบ
        ของนโยบายการค้าเสรีของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร
21 5007-1023 นางชนิดา บูรณะสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษา
        เฉพาะกรณีสำนักงานใหญ่ เทรน (ประเทศไทย)
22 5007-1024 นางเสาวลีย์ เทพทวี ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤตชีวิตครอบครัวของหญิงไทยกับความเครียดใน
        การทำงาน กรณีศึกษา สตรีสมรสแล้วในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
23 5007-1026 สิบตำรวจโทพิเชฐ ใคร้ศรี ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับกำลังขวัญในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา
        กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจ
        นครบาล
24 5007-1027 นายสมชาย พหุลรัตน์ พฤติกรรมประชาธิปไตยของประชาชนในเขตบางเขน
25 5007-1028 นายวิชัย ทีปบุญรัตน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมทำงานเป็นอาสาสมัครกู้ชีพ สำนักงานระบบ
        บริการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์นเรนทร) ในสังกัดโรงพยาบาลนพรัตน์
26 5007-1029 นายจิรัฏฐ์ อาจหาญ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต : ของประชาชน
        ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
27 5007-1030 นางณัฐพัชร์ นุชนิยมสกุล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา เทศบาล
        เมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร
28 5007-1031 นายจิรศักดิ์    จิตณรงค์ ปัจจัยที่มีผลต่อการพนันฟุตบอล 
29 5007-1032 ร.ต.อ.ยศพงษ์    กุลดิลก ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ 
        กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
30 5007-1033 นางมนัสสวาสดิ์ อุณหนันทน์ การสำรวจการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
31 5007-1034 นายกุลภัช สว่างวงศ์ ความคาดหวังในการบริการ และความพึงพอใจในการบริการอพาร์ทเมนท์
        ที่ได้รับสำหรับชนชั้นกลางระดับล่างใน เขตลาดพร้าว
32 5007-1035 จ.ส.ต.หญิง  ลินณรัตน์   จันทร์เปล่งศรี พฤติกรรมการใช้จ่ายของข้าราชการตำรวชชั้นประทวน : ศึกษากรณี
        กองทะเบียวนประวัติอาชญากร  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
33 5007-1036 ส.ต.ท.หญิง มยุฉัตร เชียงมูล ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการย้ายหน่วยงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด
        กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
34 5007-1037 นายศิริสิทธิ์ พุทธรักษา ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภครถยนต์มือสองในเขตกรงเทพมหานคร
35 5007-1039 นายอาชวิน เบ็ญอามาน ประสิทธิผลการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ อรินทราช 26
36 5007-1043 ด.ต.โสฬส ประยูรพิทักษ์ ปัญหาในการนำนโยบายป้องกันและปราบปรามจลาจลไปปฏิบัติของกอง
        กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจ
        นครบาล
37 5007-1044 ส.ต.ท.บัญญัติ ช่วยกิจ ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
        ฝ่ายป้องกันและปราบปราม กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates