Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่น 17
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่น 17 PDF Print E-mail
มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
สรุปอาจารย์ที่ปรึกษา  สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์  รุ่น 17

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล เริ่อง
1 5007-2001 นางสาวนิพาพร เฮงอาภรณ์ ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการให้บริการทำบัตรประชาชน : ศึกษากรณีสำนักงาน
        เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร
2 5007-2004 นายวิรัชชัย โพธิละเดา ประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง : กรณีศึกษา
        แฟลตตำรวจวัชรพล"
3 5007-2006 นายฤทธิกร เทพทวี ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้นำกับประสิทธิผลของทีม : กรณีศึกษา  
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4 5007-2007 นายอำนวย สุขขี การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลองค์การ :
        ศึกษากรณี สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5 5007-2008 สิบตำรวจโท  เขตต์ โควหกุล คุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ  กองกำกับการอารักขา
        และรักษาความปลอดภัย
6 5007-2009 นายนพดล กั้งสกุล แรงจูงใจกับผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 3 (อารักขาและถวาย
        ความปลอดภัย
7 5007-2010 นายประเสริฐ สุดดี ภาวะผู้นำเปลี่ยนสภาพกับผลสำเร็จในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล.
        อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
8 5007-2011 ร้อยตำรวจตรี  ชวิน แสงพานิชย์ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านสอบสวนของตำรวจ : กรณีศึกษา  สถานีตำรวจนครบาล
        สามเสน  กรุงเทพมหานคร
9 5007-2013 นายชลอ ทองกำเหนิด กระบวนการเปลี่ยนศาสนา จากพุทธไปเป็นคริสต์ : กรณีศึกษา ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง
        จังหวัดสมุทรสาคร
10 5007-2014 นางสาวสุดารัตน์ ศักดิ์สูง ประสิทธิผลในการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์  บ้านบุไทร  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
11 5007-2015 นางสุขใจ ช้างโรจน์ ความพึงพอใจในการบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพตามนโยบาย รถเมล์ฟรีเพื่อ
        ประชาชน
12 5007-2016 นางสาวนงนุช ศรีสุข ความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนต่อข้าราชการการเมืองในปัจจุบัน
13 5007-2017 นางมลฑา เซ่งสีส่ง ภาวะผู้นำชุมชนกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเทศบาลตำบลทับสะแก 
        จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14 5007-2018 นางรัตน์ฐานันตร์ ภัทรเมธาพร การประเมินส่วนผสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ตามนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : 
        กรณีศึกษาเฉพาะน้ำ NONI จ.นนทบุรี
15 5007-2020 นายสมชัย ชูณรงค์ การประเมินผลกระทบทางด้านสังคมจากโครงการก่อสร้าง  ทางหลวงหมายเลข 304 
        สาย อำเภอกบินทร์บุรี-อำเภอวังน้ำเขียว ตอน 1 (ส่วนที่ 1)
16 5007-2021 ดาบตำรวจ  สันติ ภิรมย์เบี้ยว ผลกระทบทางสังคมของแรงงานต่างด้าวในอำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
17 5007-2022 นายกิตติ โกศิลสกุล ปัจจัยทางการเมืองกับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในจังหวัดตราด
18 5007-2023 นายชัยรินทร์ ขาวคม ปัญหาและอุปสรรคในการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษากรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณี 
        เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม และเขตวังทองหลาง
19 5007-2024 นายสมชัย นิพัทธ์เจริญวงศ์ อิทธิพลของความพึงพอใจในงานต่อความผูกพันขององค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณี 
        กองพลาธิการและสรรพาวุธ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
20 5007-2025 นายมานิตย์ เกณฑ์กระโทก ผลสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา 
        องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
21 5007-2026 นางจริยา นันทิยาภูษิต ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการประชาชนของสำนักงานเขตสัมพันธวง์ 
        กรุงเทพมหานคร
22 5007-2027 นางวันทนา สมิราช การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการจัดการท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลนคร
        จังหวัดสมุทรปราการ
23 5007-2028 นางสาวสิริกร อมฤตวาริน ค่านิยมเชิงสร้างสรรค์ของข้าราชการ : กรณีศึกษา ข้าราชากรมที่ดิน เขตบางเขน
24 5007-2030 นางสาวนันทา สินวงษ์นาท สมรรถนะในการทำงานของข้าราชการกรมขนส่งทางบก  กรุงเทพฯ : ศึกษาเฉพาะกรณี
        ส่วนทะเบียนรถยนต์สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษี
25 5007-2031 นายเกรียงไกร เอื้อโภศิณธ์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้นำกับประสิทธิผลขององค์การ  : ศึกษากรณี
        บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
26 5007-2033 นายชนิลนาท ชีพนำโชคกุล ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้นำกับประสิทธิผลขององค์การ : กรณีศึกษา 
        นายกเทศมนตรี  จังหวัดตราด
27 5007-2038 นางวิภา ทิวากรกฎ ความพึงพอใจในสวัสดิการกับผลสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร : ศึกษาเฉพาะกรณี  
        บริษัทเอกชน "กลุ่มธรุกิจพลังงานและปิโตรเคมี"
28 5007-2039 พันจ่าอากาศตรี นรเศรษฐ์ สุจริตจันทร์ กำลังขวัญในการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพอากาศ : 
        (เฉพาะแผนกจัดหา) ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
29 5007-2040 นางธันฐกรณ์ รื่นกฤษ์รักษ์ กรมทางหลวงชนบทกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
        การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล............  อำเภ.อ....จังหวัด.....  ..  .
30 5007-2042 นายบัลลังก์ จันทบาล การพัฒนาการท่องเที่ยวกับผลกระทบวิถีชีวิตชาวชนบท : กรณีศึกษา ต.ไทยสามัคคี  อ.วังน้ำเขียว
        จ.นครราชสีมา
31 5007-2043 ร้อยตำรวจโทวัลลภ รื่นเจริญ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประมวน : กรณีศึกษา  กองกำกับการ 2
        กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ
32 5007-2044 นางอัญจิรา โลหะชาละ ความคิดเห็นต่อการทำประกันชีวิต : ศึกษากรณี ข้ราชการกรมข่าวทหารกองบัญชาการ
        กองทัพไทย
33 5007-2045 นายวิวัฒน์    กิตติจตุรงค์ ผลกระทบของนโยบายควบคุมร้านอินเตอร์เน็ตที่มีต่อผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษา
        เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร
34 5007-2046 นายชนพล คนสมบูรณ์ บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาที่ประชาชนต้องการ กรณีศึกษา เขตเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ
35 5007-2047 นางศศิธร ขจรภิรมย์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณี  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
        ประโยชน์ทดแทน
36 5007-2048 นายสุทธิโรจน์ นันทิภาคย์วรกุล ความคุ้มค่าในการลงทุนกับการตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทย : 
        ศึกษาเฉพาะกรณี : คนหางานที่เคยเดินทางและกำลังจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
37 5007-2049 นายสืบสิน  สินศุข แนวคิดการเมืองใหม่
38 5007-2050 ดาบตำรวจ ธีระชัย ทรัพสำเริง วัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ : ศึกษาเฉพาะ
        กรณี กองร้อยที่ 5 (อรินทราช 26) กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ
39 5007-2051 สิบตำรวจเอก  กฤษ เพิ่มสุข แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  :  กรณีศึกษา  กองร้อยที่ 5
        (อรินทราช 26)  กองกำกับการ 2  กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ
40 5007-2052 นายชัช สัตนาโค ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีมของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
        อรินทราช 26 :  กรณีศึกษาหน่วยปฏิบัติการพิเศษ  อรินทราช 26  กองบัญชาการตำรวจนครบาล
41 5007-2053 สิบตำรวจเอก สุชาติ นาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณี   กองกำกับ
        การ 2 (ป้องกันและปราบปรามจลาจล)  กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ
42 5007-2054 ร้อยตำรวจโท  ธีระวุฒิ สุทธิพนไพศาล ประสิทธภาพในการบริการด้านการประชาสัมพันธ์ : ศึกษากรณีของงานประชาสัมพันธ์
        สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก
43 5007-2055 นางวรัญญา วงศ์สัมพันธ์เวช ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้ออาคารชุดพักอาศัย The Bangkok สาทร-ตากสิน
44 5007-2058 ดาบตำรวจ  ปฏิพล สรรพพันธุ์ ความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการของตำรวจสายตรวจนครบาลชั้นประทาน : กรณีศึกษาเฉพาะ
        กองกำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด  กองกำกับการตำรวจนครบาล 7
45 5007-2060 สิบตำรวจโท กฤษณะ คำกังวาฬ ประสิทธิผลของการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
46 5007-2061 สิบตำรวจเอก  นพรัตน์ มูลแก่น ปัจจัยที่มีผลต่อกำลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ : กรณีศึกษา  สถานีตำรวจ
        ทางหลวง 2  กองกำกับการ 4  กองบังคับการตำรวจทางหลวง
47 5007-2062 นายปวงชัย อำนวย ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  : กรณีศึกษา
        อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
48 5007-2063 น.ส.กันตพร   เก็งวินิจ พิธีการทางราชการกับกระบวนการแต่งงานกับชาวต่างชาติของหญิงไทย
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates