Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่น 18
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่น 18 PDF Print E-mail
มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
สรุปอาจารย์ที่ปรึกษา  สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์  รุ่น 18

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล เริ่อง
1 5007-3001 สิบตำรวจโทหญิง   สุนันทา   แจ่มกมล ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการย้ายหน่วยงานของข้าราชการตำรวจ: กรณีศึกษา
        ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 กองทะเบียนประวัติอาชญากร
2 5007-3002 นายวรุตม์   อุตระชัย ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกระบวนการดำเนินงานของทีมกับประสิทธิผล
        ของทีม กรณีศึกษา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
3 5007-3004 นางยุลาวัลย์    พุทธิเกตุ ความรู้การปรับระบบจำแนกตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน ศึกษากรณี
        สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
4 5007-3005 สิบตำรวจเอก   หญิง  ลาวัณย์   ปันเขื่อนขัติ ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไป
        ปฏิบัติของข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 
        กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
5 5007-3006 จ่าสิบตำรวจหญิง   อรวรรณ   คนองนึก กระบวนการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศไทย จีน และอินเดีย : ศึกษากรณี
        การใช้หญิงไทยเป็นผู้ลำเลียง
6 5007-3007 นางสาว ขัตติยา   เนตรประเสริฐ ความรู้ ทัศนคติและเจตนาเชิงพฤติกรรมในการทำประกันชีวิตของประชาชน
        ในเขตกรุงเทพมหานคร
7 5007-3008 นางมาลี   แซ่ลิ้ม ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของส่วนกำกับและตรวจสอบสำนักการสอบ
        สวนและนิติกร กรมการปกครอง
8 5007-3009 นางสาวชุติมา   แก้วสุโข วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา สำนักงาน
        พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน)
9 5007-3010 นายอุรชา   ไชยสอน การบริหารจัดการสปาและแพทย์แผนไทยที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
        จังหวัดภูเก็ต
10 5007-3011 นายนิรันดร์   เปิดชั้น ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด
11 5007-3012 นางสุทารัตน์    อรุณบรรเจิดกุล การศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) ของโรงเรียนใน
        สำนักงานเขตบางขุนเทียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร
12 5007-3013 ร้อยเอกชาติตระการ    เนาว์วิจิตร ภาวะผู้นำเต็มขอบเขตกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
         แผนกที่ 2 กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบก
13 5007-3014 นางสาวนันท์นภัส    วงศ์พิพิธ วัฒนธรรมและองค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
14 5007-3015 นางอรปภา   ศรีกาญจนากาศ ทัศนคติของชาวกรุงเทพที่มีต่อการชุมนุมทางการเมืองของ นปช.
15 5007-3016 นายดาบตำรวจ   วีระชาติ   พวงสวัสดิ์ การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตำรวจบ้านด้านการป้องกันและปราบปราม
        อาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีรตำรวจนครบาลห้วยขวาง
        เขตดินแดง  กรุงทพฯ
16 5007-3019 สิบตำรวจเอก   ปรีดา   ศูนย์กลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่
        ตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรราชาเทวะ
17 5007-3022 นายดาบตำรวจ   อนันต์     ประสงค์ใจ สมรรถนะของตำรวจชุมชนสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ศึกษากรณี
        กองบังคับการตำรวจนครบาล
18 5007-3024 นายเอกภพ     ฟูจิวารา ปัญหาการจัดระเบียบป้ายโฆษณา และการนำกฎระเบียบเรื่องการติดตั้งป้าย
        โฆษณาไปปฏิบัติ
19 5007-3025 ว่าที่ร้อยตรี   ณัฏฐ์คเณศ    พิรเดชวิชญ์ภาส การประเมินผลมาตรการติดตามหนี้ของผู้กู้ซื้อรถยนต์ ของ
        บริษัท ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
20 5007-3026 สิบตำรวจโท   ธนาศักดิ์    มาเพ็ง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจกรณีศึกษา
        กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาล 
21 5007-3027 นายจักรพรรดิ     ศรีสกุล ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าพนักงานเรือนจำ : กรณีศึกษา 
        เรือนจำอำเภอธัญบุรี
22 5007-3028 นายอรรคพล      ศิวนารถ ผลกระทบของการติดเกมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อเด็กนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
23 5007-3029 นายอนันต์     ทิพวันต์ คุณภาพชีวิตการทำงานของวิศวกรโยธา ศึกษากรณี : กรมทางหลวงชนบท
24 5007-3030 นางพนิดา    เสถียรจิตร ความรู้ ทัศนคติและเจตนาเชิงพฤติกรรมต่อการประกันสังคม: กรณีศึกษาของ
        พนักงานราชการ กระทรวงแรงงาน
25 5007-3032 นางสาวพรรณี     ชินโย บทบาทของอาสาสมัครแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมุกดาหาร
26 5007-3033 นางสาวกาญจนา   ราชชาดา ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540
        : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
27 5007-3034 นางณัฐณิชชา   พุ่มพิพัฒน์ ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
        และพันธุ์พืชในส่วนกลางต่อระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (แท่ง)
28 5007-3035 นางสาวศุภมาศ     อภัยโส พฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
        ปริมณฑล
29 5007-3036 นางสาววิรงรอง    เสมาใหญ่ บทบาทที่เป็นจริง บทบาทที่คาดหวังและบทบาทตามกฎหมายของนายก
        องค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณี ต. ห้วยแม่เพรียง
        อ. แก่งกระจาน  จ. เพชรบุรี
30 5007-3039 นายอภิภู    เวชโชกิตติกร ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
        (มหาชน) สำนักงานใหญ่
31 5007-3040 นางสาวอุทุมพร    เสือแก้ว ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อก๊าซธรรมชาติ(NGV) ในเขตกรุงเทพฯ
32 5007-3041 นางสาวประภัสสร     ขุนทอง การปรับตัวทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทผู้ผลิตและค้าส่งเครื่อง
        ใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ประสบปัญหาวิกฤติอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจตกต่ำ ปี 2552
33 5007-3046 นางเสาวลักษณ์    มธุรพร ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการ
        และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
34 5007-3047 นายดาบตำรวจ   เอกสิทธิ์    ตรงต่อกิจ คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน กองกำกับการ1 (สายตรวจ191)
        กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ
35 5007-3051 นางทิพวรรณ แก้วประเสริฐ ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการบริจาคโลหิตของเยาวชนจากสถาบันการศึกษา
        ในกรุงเทพมหานคร

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates