Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่น 19
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่น 19 PDF Print E-mail
มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
สรุปอาจารย์ที่ปรึกษา  สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์  รุ่น 19

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล เรื่อง
1 5107-1001 ดาบตำรวจหญิง   ถนิมมาลย์   รัตนมณี ปัญหาและความต้องการสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจ
        นครบาลบางเขน
2 5107-1002 สิบตำรวจโท   กฤษฎิ์  มงคลบุตร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการแก้ไขปัญหา
        การแพร่ระบาดของยาเสพติด : ศึกษาชุมชนใน เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
        สถานีตำรวจนครบาลบางเขน
3 5107-1003 สิบตำรวจโท   สาโรจน์ อินทร์สมบัติ ความผูกพันในองค์การกับประสิทธิผลองค์การ : กรณีศึกษา กองกำกับการควบคุม
        ฝูงชน 1 และกองกำกับการควบคุมฝูงชน 2
4 5107-1004 สิบตำรวจโท   ธิติ  เพชราวรรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้นำแบบเต็มรูปแบบกับประสิทธิผลองค์การ :  
        กรณีศึกษา  กองกำกับการควบคุมฝูงชน 1  และกองกำกับการควบคุมฝูงชน 2
5 5107-1007 นาง   วลีรักษ์  ชูศิริอุทัย การบริหารจัดการกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี 
        บริษัท เอสพีซี เซอร์วิส จำกัด
6 5107-1008 นาย   รุ่งฤทธิ์  เศรษฐลักษณ์ ประสิทธิผลของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะกรมการขนส่งทางบก โทร 1584
         
7 5107-1009 นาย   สุรินทร์  อินบาง การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม: โครงการวางท่อก๊าซ NGV เคมีแมน
   
   จังหวัดสระบุรี
8 5107-1010 นาย   ปรีดา   วานิชภูมิ พฤติกรรมการป้องกันความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ :
   
   กรณีศึกษา  เขตนครหลวงที่ 2.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
9 5107-1011 นาย   เรืองสรรค์  ใจคำ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูน
          จังหวัดปทุมธานี
10 5107-1012 นาย   ภากร น้อยนำบุญ ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อการให้บริการหลังการขายรถยนต์ ศึกษา
        เฉพาะกรณี : ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
11 5107-1013 นางสาว   ชูศรี  วิบูลย์พันธุ์ กระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อในโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
        มหาวิทยาลัยเกริก
12 5107-1014 นางสาว   เทวิกา กิตติตาลเจริญ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการลาออกจากงานของพนักงานรับเหมาช่วง
        : บริษัท พี.ซี.ที. เกตุอรุณ จำกัด
13 5107-1015 นางสาว   สวรินทร์  เครือจันทร์ ภาวะผู้นำเต็มขอบเขตกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
        สำนักงานขนส่ง  กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
14 5107-1017 นาย   ปรีชา แสงเพ็ชร ความแตกต่างระหว่างด้านลักษณะผู้นำและด้านสถานการณ์กับประสิทธิผล
        ของหน่วยงาน: กรณีศึกษากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
15 5107-1018 นาง   มาลัยวัลย์  บุญแพทย์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของ
        องค์การ: กรณีศึกษา พนักงานสายสำนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
16 5107-1019 นาย   สุบดินทร์ ประกิตติกุล ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งก๊าซ NGV เป็นพลังงานทางเลือก: กรณีศึกษา 
        สถานีบริการน้ำมัน ปตท.  ถนนรามอินทรา กม. 3.5 เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร
17 5107-1021 นาย   ปุณยวีร์  ธนภู ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการโครงการรถเมล์ฟรี  เขตการเดินรถบางเขน
18 5107-1022 ร้อยตำรวจตรี หญิง   ยุพิน มันตะเข ภาวะผู้นำกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณี 
   
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
19 5107-1023 ร้อยเอกหญิง   เพ็ญศิริ อภัยทาน การปฏิบัติงานของหมวดทหารสารวัตรหญิง กองพันทหารสารวัตรที่ 11
20 5107-1024 นางสาว   อัญชลี  โตงาม กระบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
21 5107-1027 นาย   อรัญ โสขุมา ความรู้และความคิดเห็นของพนักงานต่อการนำระบบISO 9001 มาปฏิบัติงานใน
        ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญ คอนกรีต
22 5107-1028 ดาบตำรวจ   มานพ มั่นปี คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางปะหัน 
        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23 5107-1030 นางสาว   ทุงคะเทวี พรหมดี คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลนาแก  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
24 5107-1032 นางสาว   ปวริศา   ลางคุลเสน ความคิดเห็นของผู้จองสิทธิ์ต่อโครงการบ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน 52  
        แขวงคลองถนน  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates