Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่น 20
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่น 20 PDF Print E-mail
มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
สรุปอาจารย์ที่ปรึกษา  สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์  รุ่น 20

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล เรื่อง
1 5107-2001 นางสาว   ศุภวรรณ  ขูดแก้ว ประสิทธิผลการนำนโยบายมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสำหรับเด็กใน
        สถานรองรับเด็กไปปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
2 5107-2002 นาย   อุฐากร  ศาสนบัญชากุล  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห  
        อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
3 5107-2003 ร้อยตำรวจเอก   สุเมธ  เจนวงศ์พิทักษ์ ขวัญและกำลังใจต่อการปฏิบัติงานของตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจจราจร
4 5107-2004 นางสาว   กมลมณี ประทานชวโน การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้ไส้เดือนดิน
        ของเทศบาลเมืองรังสิต  จังหวัดปทุมธานี
5 5107-2005 เรือตรี   ภัทรบุรณ์  คณานับ ร.น. จริยธรรมการทำงานของกำลังพล  ศูนย์รักษาความปลอดภัย  กองบัญชาการกองทัพไทย
6 5107-2008 นาย   พีรวัฒน์ จิระพัฒนากุล ความเครียดในการทำงานของครู: กรณีศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา 2
7 5107-2009 ร้อยตำรวจตรี   คมชาญ  อ่อนศรี จิตสำนึกในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
   
  สถานีตำรวจนครบาลบางชัน  กรุงเทพมหานคร
8 5107-2010 ดาบตำรวจ   กสิพัฒน์ เพิ่มทรัพย์ ชีวิตทางเศรษฐกิจของแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร
9 5107-2012 ร้อยตำรวจเอก   อัมรินทร์ อยู่เย็น ความคิดเห็นในการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติของข้าราชการ
        ตำรวจสังกัดสถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์  กรุงเทพมหานคร
10 5107-2013 นาย   ชยกร  กุลจิรายุ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเทศบาล
        ในการพัฒนาท้องถิ่น:  ศึกษากรณี  เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง  ตำบลลาดบัวหลวง
        อำเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 5107-2015 นางสาว   ภัสรภรณ์ ประสพสุข ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ตลาดน้ำอัมพวา 
        จังหวัดสมุทรสงคราม
12 5107-2017 นายณัชธนวินท์  วัฒนกิจพิศาล การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด : ศึกษา
        เฉพาะกรณี  ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร
13 5107-2018 ร้อยตำรวจตรีหญิง   ไพทูรย์ แมนเมธี คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน :  ศึกษาเฉพาะ
        กรณี  กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2
14 5107-2020 นายขวัญชัย เจริญเมธากุล ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ  ศูนย์บริการ
        กรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตพญาไท
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates