Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่น 21
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่น 21 PDF Print E-mail
มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
สรุปอาจารย์ที่ปรึกษา  สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์  รุ่น 21

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง
1 5107-3001 นาย   อรรคพล   กู้เกียรติศักดิ์ ทัศนคติต่อการเปิดบ่อนเสรีหรือคาสิโนในประเทศไทย: ศึกษากรณี เขตบางเขน
        กรุงเทพมหานคร
2 5107-3003  นาย   สุประพล   พาฬิโพธิ์ ปัญหาการค้างชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.): กรณีศึกษา
        ผู้กู้ยืมที่ค้างชำระ
3 5107-3005 นางสาว   ผกาภรณ์   มณฑา ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายงาน
        วิศวกรรมและก่อสร้าง การประปานครหลวง
4 5107-3007   นาง   พิไลพร    ดิษฐบรรจง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของ ท่าเรือกรุงเทพ
5 5107-3008  นาย   บรรเจิด   สุไลมาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลความสำเร็จของทีมฟุตบอลเยาวชนชาย
   
  อายุ 19 ปี ทีมชาติไทย
6 5107-3009 จ่าอากาศเอก   สาธิต   บุบผาสี ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับประสิทธิผลขององค์การ ศึกษากรณี: กรมสรรพาวุธ
        ทหารอากาศ
7 5107-3010 เรือตรี หญิง รัตวรรณ   ยันบัวบาน  คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัย
        กองบัญชาการกองทัพไทย
8 5107-3011 ร้อยตรีหญิง   อภิวรรณ   คงเมือง ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเครียด: ศึกษาเฉพาะกรณี ข้าราชการศูนย์รักษา
        ความปลอดภัย
9 5107-3012 ร้อยตรีหญิง   ทิพยาภรณ์   พุ่มนิคม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสนามยิงปืน: ศึกษากรณี 
        สนามยิงปืน บางบัวทอง
10 5107-3013 นาย   วิสิทธิ์   จินตนานุวัฒน์ ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการสร้างโรงไฟฟ้า
        พลังงานนิวเคลียร์
11 5107-3014 นาย   สุกิจ   เทียมทิพาบุญกร นโยบายครัวโลกกับประสิทธิผลขององค์การ กรณีศึกษา : บริษัทอินแอนด์โค
        ซีสด์ จำกัด
12 5107-3018  นาย   นัฐพล   หนูสวี พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศึกษากรณี เลือกตั้งซ่อม
        สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 กรุงเทพมหานคร
13 5107-3020 นาย   ทวีสุข   ศรีภักดิ์ การพัฒาองค์กร กรณีศึกษา: บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14 5107-3022  นางสาว   มาลี   สุขอนันต์ ประสิทธิผลของการดำเนินโครงการสวัสดิการบ้านของสำนักงานประกันสังคม
        (สปส.)เพื่อผู้ประกันตน:กรณีศึกษา สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 9
15 5107-3023  นาย   วิสิทธิ์   รื่นกลิ่น ธรรมาภิบาลในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการด้านการศึกษา: กรณีศึกษา 
        องค์การบริการส่วนตำบล จังหวัดนนทบุรี
16 5107-3024  นางสาว   ชนิศา     เจริญสุวรรณ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดตั้งบริษัทผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์
        แบบอะมอร์ฟัสซิลิกอน: ศึกษากรณี บริษัท โซลาร์พีวี (ไทยแลนด์) จำกัด
17 5107-3025  นาย   ธัญญ์   ธรรมสุคติ นโยบายการบริหารความเสี่ยงกับสัมฤทธิผลของการบริหาร บริษัท 
 
 
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
18 5107-3027  นาง   จิราพร     สรสนิท ความพึงพอใจที่มีต่อสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ กรณีศึกษา บริษัท โซดิก
        (ประเทศไทย) จำกัด
19 5107-3028 นาย   ธนกฤต   วรรณศรี ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา
        บริษัทพานาโซนิค โฮมแอ๊พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
20 5107-3029 นางสาว   วิไลพร   มาหา ปัญหาการกำหนดโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ กรณีศึกษา โครงการขยายถนนธนะรัชต์ 
        อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
21 5107-3031  นาย   สุริยา    อภัยโส ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ของ
        ธนาคารอาคารสงเคราะห์
22 5107-3032  นาย   ชัชพงษ์    ทิพย์โยธา ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกลงคะแนน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตดินแดง
         กรุงเทพมหานคร
23 5107-3033 นาย   พรชัย    เขมะพรรคพงษ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักธุรกิจโรงแรมบนเกาะช้าง
24 5107-3034 นางสาว   สุพรรณิการ์   ศรีอำไพ พฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
25 5107-3036  นางสาว   นรินทรา   สกุลตัน พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเกริก
26 5207-1006 นาย   บันลือศักดิ์   สุนทร การศึกษาการใช้มาตรการติดตามผู้ค้างชำระภาษี: กรณีศึกษาองค์การบริหาร
        ส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates