Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่น 22
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่น 22 PDF Print E-mail
มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
สรุปอาจารย์ที่ปรึกษา  สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์  รุ่น 22
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง
1 5207-1001 พระสันทะยา   อ้อมแก้ว ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี
2 5207-1003 นางชฎารัตน์   ดอกจันทร์ ประสิทธิผลของนโยบายเด็กไทยไร้พุง กรณีศึกษา โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก 2)
3 5207-1004 นางสาวรักชนก   จันทร์ทวีพร ประสิทธิผลของมาตรการตรวจสภาพรถเอกชน(ตรอ.)
4 5207-1007 นางสาววันมะห์ณี     สะอะ กลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าโชว์ห่วย จากผลกระทบของนโยบายเสรีนิยมใหม่ ในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
5 5207-1008 นางสาวอลิษา   นุชนาฏ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6 5207-1009 นางน้ำผึ้ง  นุชนาฏ ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติต่อระบบการจำแนกตำแหน่งใหม่ :ศึกษากรณีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7 5207-1010 ร้อยตำรวจโทฐิติวัฒน์    ท้าวไทยชนะ ประสิทธิผลของการนำมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว
8 5207-1011 ร้อยตำรวจโทเอกรัตน์    ดวงปัญญา ภาวะผู้นำนำแบบเต็มรูปแบบเชิงจริยธรรมกับประสิทธิผลขององค์กร:กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาล
9 5207-1012 นางสาวนงนุช     มั่นปี ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทแอลก้า (ประเทศไทย)  จำกัด
10 5207-1013 นายสุขกมล     ทรัพย์ดีมงคล มาตราฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล HR Scorecard กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ 21
11 5207-1014 นางสาววันเพ็ญ    นิลนารถ สมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
12 5207-1015 ร้อยตำรวจโทณกฤตชัย   เตี้ยสุด ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ศึกษาเฉพาะกรณี กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
13 5207-1016 ร้อยตำรวจโทชาญณรงค์     เศวตาภรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การของหน่วยงานสถานีตำรวจนครบาล
14 5207-1017 นางอนงนาฏ   ภูมิภักดี ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานีตำรวจนครบาลกับประสิทธิผลของหน่วยงานในสถานีตำรวจนครบาล
15 5207-1018 สิบตำรวจโทนพดล   พันธุ์อารีย์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับผลลัพธ์การดำเนินงานของกองกำกับการ 2 
16 5207-1020 นายยุทธนา   ทับบุญมี การจัดสวัสดิการข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ
17 5207-1021 พระเศรษฐา    อิด ภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสและผู้นำชุมชนต่อการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน :กรณีศึกษา วัดในตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates