Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่น 24 - 27
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่น 24 - 27 PDF Print E-mail


                ชื่อ-สกุล                          ชื่อเรื่อง
1.  5307-2015  ดาบตำรวจ ทวนชัย  ขันทะสีมา ภาวะผู้นำกับกำลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
  สังกักองบังคับการตำรวจนครบาล 2 กองบัญชาการตำรวจนครบาล
2.  5307-1013   นาง ชุติมา รัตนกถิกานนท์ ขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานของพนักงานของพนักงานระดับปฎิบัติการ
  กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.  5307-2010  นางสาว ชลลดา  ใจสูง ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อระบบการให้บริการทำบัตรประชาชนเด็ก
  กรณศึกษา สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
4.  5307-1004  นาย จำรูญ  พลวัฒน์ การจัดการโฉนดชุมชน กรณีศึกษาบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
  จังหวัดนครปฐม
5.  5207-3006  นางสาว พรชนก ศรีขำ คุพภาพชีวิตการทำงานของพนักงานห้างเทสโก้โลตัส
6.  5307-1005  นางสาว ภูริชญา  เทพศิริ คุณภาพชีวิตของผุ้สูงอายุในตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา
  จังหวัด นครนายก
7.  5307-1012  นางสาว กาญจน์จิรนันท์ คลองข่อย ชุมชนเข้มแข็งกับการจัดการภัยพิบัติ ศึกษากรณี การจัดการวิกฤต
  น้ำท่วม ของหมู่บ้านแหลมกลาง
8. 5307-1014  ร้อยตำรวจตรีไชยรัตน์ อุทสาร ประสิทธิผลของโครงการฝากบ้านกับตำรวจ กรณีศึกษาสถานีตำรวจ
  นครบาลพหลโยธิน
9. 4907-3017  นาย สามารถ สุขภาคกิจ  ภาวะผู้นำเต็มรูแบบกับความผูกพันต่อองค์การ
  กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม
                ชื่อ-สกุล                          ชื่อเรื่อง
10. 5307-1022  นาย ชาญณรงค์ ผดุงพล ความต้องการสวัสดิการและความช่วยเหลือขแองคนพิการและ
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ
11. 5307-1008  นางพัชราภา พรมนิล กาประเมินประสิทธิผลโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ 2554 ของกรมป่าไม้
12. 5307-1011  นายณัฎฐากร จันทร์สา ปัญหาการนำนโยบายเปิดเสรีสุราชุมชนไปดำเนินงานในจังหวัดชลบุรี
   
13. 5307-2017  นางสาว เพ็ญวิพัชร์ มนัสณราวิช ทัศนคติของประชาชนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการดำ
  เนินนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล
  นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
14. 5307-1015  นางสาว อ่อนนุช  อิสราพานิชย์ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อบิการของศูนย์พัฒนาการจัด
  สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี
15. 5307-1001  ร้อยตำรวจตรี สมบัติ ญาติตะคุ ประสิทธิผลของการควบคุมฝูงชน กรณีศึกษาข้าราชการ
  ตำรวจกองกำกับการควบคุมฝูงชน 2 กองบังคับการอารักขา
  และควบคุมฝูงชน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
16. 5307-1016  ดาบตำรวจหญิง ชดาษา อิ่มสำราญ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  สถานีตำรวจนครบาลบางเขน
17. 5307-2005 จ่าอากาศเอกสุริยะ  ประเสริฐศรี ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวน สังกัดกรมสวัสดิการ
  ทหารอากาศ
18. 5207-3003 ร.ต.อ.หญิง ภณิตา  กบรัตน์ คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน: ศึกษาเฉพาะกรณี กอง
  กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1
                ชื่อ-สกุล                          ชื่อเรื่อง
19. 5307-3003 ด.ต.หญิง พิมพรรณ  ภักดีอุธรณ์ ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของตำรวจ สถานีตำรวจนครบาล
  คันนายาว
20. 5307-2003 ด.ต.ภาคิน     ศรีสังข์งาม แรงจูงใจที่มีผลต่อผลลัพธ์ในการดำเนินงานขององคการ: กรณีศึกษา กองบังคับการ
  ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21. 5307-2006 น.อ.ชวลิต     นุชกูล ความผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิผลองค์การ: กรณีศึกษาข้าราชการทหาร สังกัด
  ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
22. 5307-2009 ด.ต.วิเศษ      นิลนาก แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสโมสรเทเบิลเทนนิสจังหวัดพิจิตร
23. 5307-2028 นายสุรนันท์  เทียนฉาย การนำนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำสามร้อยบาทไปปฏิบัติของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่
  ของรัฐ: กรณีศึกษาอุตสาหรรมบรรจุภัณฑ์ จังหวัดปทุมธานี
24. 5307-2001 นางสาวณัฐชา    บุญเลิศ ความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังสำนักงานเขตบางเขน
  กรุงเทพมหานคร
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates