Home รวมเอกสารทางวิชาการ สารนิพนธ์รุ่นที่ 24 - 27
สารนิพนธ์รุ่นที่ 24 - 27 PDF Print E-mail


 1. 5307-1008 นางพัชราภา  พรมนิล : การประเมินประสิทธิผลโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกรมป่าไม้

 2. 5307-2028 สุรนันท์ เทียนฉาย : การนำนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำสามร้อยบาทไปปฏิบัติของผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 3. 5307-2009 ดาบตำรวจวิเศษ  นิลนาก : แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสโมสรเทเบิลเทนนิสจังหวัดพิจิตร

 4. 5307-2015 ดาบตำรวจทวนชัย  ขันทะสีมา : ภาวะผู้นำกับกำลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 กองบัญชาการตำรวจนครบาล

 5. นางสาวจิราพร วงศ์ปาน : ความพึงพอใจต่อสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์กรณีศึกษา บริษัท โซดิก (ประเทศไทย)จำกัด

 6. นายสุประพล  พาฬิโพธิ์ : ปัญหาการค้างชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กรณีศึกษาผู้กู้ยืมที่ค้างชำระ

 7. 5207-3006 นางสาวพรชนก ศรีขำ : คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานห้างเทสโก้โลตัส

 8. 5307-1015  นางสาวอ่อนนุช  อิสราพานิชย์ : ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อบริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 9. 5307-1012  นางสาวกาญจน์จิรนันท์ คลองข่อย : ชุมชนเข้มแข็งกับการจัดการภัยพิบัติศึกษากรณี  การจัดการวิกฤตน้ำท่วมของหมู่บ้านแหลมกลาง

 10. เอมอร ซำศิริพงษ์ : กระบวนการกำหนดนโยบายโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์

 11. เพชรรัตน์  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ : ความเป็นไปได้ในการน่านโยบายค่าจ้างขั้นต่า 300 บาทไปปฏิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร

 12. วรวรรณ  ตอวิวัฒน์ : คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา ข้าราชการกรมศุลกากรที่สังกัดส่วนกลาง (คลองเตย)

 13. 5307-1016  ดาบตำรวจหญิง ชดาษา อิ่มสำราญ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางเขน

 14. 5307-2005 จ่าอากาศเอกสุริยะ  ประเสริฐศรี : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ

 15. 5307-1004  นายจำรูญ  พลวัฒน์ : การจัดการโฉนดชุมชนกรณีศึกษา บ้านคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 16. 5307-3003 ด.ต.หญิง พิมพรรณ  ภักดีอุธรณ์ : ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว

 17. 5307-1005  นางสาวภูริชญา  เทพศิริ : คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

 18. สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ : พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้บริหารและสมาชิกสภา เขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 19. 5307-2017  นางสาวเพ็ญวิพัชร์ มนัสณราวิช : ทัศนคติของประชาชนในเขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ที่มีต่อการดำเนินนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

 20. 4907-3017 นายสามารถ สุขภาคกิจ : ภาวะผู้นำเต็มรูปแบบกับความผูกพันต่อองค์การ:กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม

 21. 5307-1011 นายณัฎฐากร  จันทร์สา : ปัญหาการนำนโยบายเปิดเสรีสุราชุมชนไปดำเนินงานในจังหวัดชลบุรี

 22. 5207-3003 ร.ต.อ.หญิง ภณิตา  กบรัตน์ : คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน: ศึกษาเฉพาะกรณี กองกำกับการ 4, กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1

 23. สุนทร เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ : การวิเคราะห์นโยบายหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง ปี 2554

 24. 5307-2006 น.อ.ชวลิต  นุชกูล : ความผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิผลองค์การกรณีศึกษา ข้าราชการทหาร สังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทย

 25. มุกตาภา  นิ่มอนงค์ : ความพึงพอใจของข้าราชการกรมป่าไม้ต่อการเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

 26. นายนัฐพล  หนูสวี : พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณี เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 กรุงเทพมหานคร

 27. 5307-2003 ด.ต.ภาคิน   ศรีสังข์งาม : แรงจูงใจที่มีผลต่อผลลัพธ์ในการดำเนินงานขององค์การ : กรณีศึกษา  กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 28. 5307-2001 นางสาวณัฐชา   บุญเลิศ : ความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังสำนักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร

 29. 5307-2010 นางสาว ชลลดา  ใจสูง : ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อระบบการให้บริการทำบัตรประชาชนเด็ก: กรณีศึกษา  สำนักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร

 30. นางพิไลพร  ดิษฐบรรจง : ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการท่าเรือกรุงเทพ

 31. 5307-1014  ร้อยตำรวจตรีไชยรัตน์ อุทสาร : ประสิทธิผลของโครงการฝากบ้านกับตำรวจ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

 32. 5307-1013 นาง ชุติมา รัตนกถิกานนท์ : ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ:กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates