Home รวมเอกสารทางวิชาการ สารนิพนธ์รุ่นที่ 28-31
สารนิพนธ์รุ่นที่ 28-31 PDF Print E-mail

1. สงกรานต์ บุญแกร : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในคดีอาญากรณีศึกษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)

2. วรวุฒิ อุสาหะ : ความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุกรณีศึกษาสำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

3. บุญญาดา วงเวียน : การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับความผูกพันต่อองค์การของ สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

4. นาราเศรษฐ์ จารุพัฒน์วรกุล : การบริหารจัดการกับแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

5. วรพจน์์ ธีระศิริศิลป์ : คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)

6. สุภาวรรณ์์ กลั่นกระโทก : การตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

7. มนัส ผิวผ่อง : พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สุวรรณภูมิ

8. สำรวย อินพรม : ขวัญกำลังใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี

9. กิติคุณ ซื่อสัตย์ดี : คุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานชวเลข สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

10. ลภัสรดา ทองนที : การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ กรณีศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

11. คณัสนันท์ ธีระวัฒนศิริ : องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

12. เฉลิม สุขเจริญ : แรงจูงใจในการทำงานกับประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

13. ผดุงเกียรติ ไชยยากูลวัฒน์ : แรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุร

14. พิชัย โสวจัสสตากุล : ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนายกเทศมนตรีกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

15. วิชญ์สิทธิ์ ไกรเดชธนาสิน : ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

16. มยุเรศ โสภิพงค์ : คุณภาพการให้บริการของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

17. วีระพงษ์ ขจรเกียรติคุณ : คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

18. สิริณัฏฐ์ สิทธิภรเจริญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

19. จิรธร อ่อนละมูล : องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแบบกลุ่มของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก

20. กฤษณะ ศรีชุม : การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการเรือนจำกลางคลองเปรม

21. พงษ์ศักดิ์ บัณฑิต : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกับประสิทธิผลของเรือนจำกลางคลองเปรม

22. วุฒิพงษ์ ศรีวะรมย์ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรือนจำกลางคลองเปรม

23. อนุกูล ศึกหาญ : คุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเรือนจำกลางคลองเปรม

24. ทิพย์รัตน์ ขันติจิตร์ : การพัฒนาองค์การกับแรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

25. วันชนะ วัฒนะกะ : สมรรถนะหลักกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ เรือนจำกลางคลองเปรม

26. สังวอน สนธิวา : การมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบคุณภาพ ISO/TS 16949:2009 ตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ของพนักงานบริษัท เคียวคุโย อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

27. สุพรรณ ยามาดะ : ทรัพยากรการบริหารกับประสิทธิผลของงานพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี

28. สุรีย์ ทรัพย์ทวีศิริกุล : การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

29. กำธร จรุงกิจกุล : จริยธรรมของนายกเทศมนตรีกับประสิทธิผลของเทศบาลตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

30. อนิรุทธ์ ไหว้พรหม : การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

31. จันจิรา ขันทะสอน : ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กรณีศึกษากองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย (อรินทราช 26) กองบัญชาการตำรวจนครบาล

32. รัตนา เมฆอับ : สมรรถนะหลักของข้าราชการตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกลาง

33. สุจิตรา นุ่มนิ่ม : ภาวะผู้นำเปลี่ยนสภาพกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

34. สนธยา วงศาพันธ์ : ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ กรณีศึกษากองกำกับการต่อต้าน การก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

35. ชานนท์ อภิชัยณรงค์ : แรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร: ศึกษากรณีสำนักอำนวยการประจำศาลอาญา

36. ภคิน กิตติวรรณิต : การตลาดภาครัฐกับประสิทธิผลของนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร

37. กิตติยา บริวาทย์ : การบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

38. สมราช ทองมา : สมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกษตร จังหวัดนนทบุรี

39. สารีนา มะลา : คุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทัณฑสถานหญิงกลาง

40. เผด็จ ศีติสาร : ปัจจัยองค์การกับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู้ต้องขังของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

41. ยิ่งยอด อนนัตสุข : ภาวะผู้นำเปลี่ยนสภาพกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สถานีตำรวจนครบาลบางนา

42. ณัฐพงศ์ วิรุนทร : จริยธรรมของตำรวจกับความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของสายตรวจจักรยานยนต์สถานีตำรวจนครบาลบางเขน กรณีศึกษา หมู่บ้านอยู่เจริญ

43. มะยากรี ยะโกะ : คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาข้าราชการกอง 6 ที่ปฏิบัติงานในที่ตั้ง ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

44. ธัญวลัย หงส์ทอง : ทรัพยากรการบริหารกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากร สังกัดส่วนกลาง

45. ภาณุภณ จิระอัมพร : การบริหารจัดการแบบระบบราชการกับความล่าช้าในการปฏิติบัราชการกรมศุลกากร

46. ทัศนา อนุสรประชา : วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม กรณีศึกษา สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้

 
SiteGround web hosting Joomla_Templates