Home รวมเอกสารทางวิชาการ สารนิพนธ์รุ่นที่ 29-32
สารนิพนธ์รุ่นที่ 29-32 PDF Print E-mail


1. นายเกรียงไกร โภคาพานิชย์ : ส่วนประสมการตลาดกับการตัดสินทำประกันชีวิตของข้าราชการเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

2. ร.ต.อ.จักรพงษ์ แสงศร : สมรรถนะของพนักงานสอบสวนกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

3. ด.ต.หญิง จิดาภา เมืองจันทร์ : ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม

4. นางสาวชมพูนุท มีสิน : แรงจูงใจกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

5. นายชัยสิทธิ์ หนูทิม : ระบบคุณธรรมกับมาตรฐานความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเรือนจำและทัณฑสถานกลุ่มลาดยาว

6. นายชุมพล เพชรหวล : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

7. สิบเอก ณัฐดนัย จันทร์พิทาร : ภาวะผู้นำเปลี่ยนสภาพของผู้บังคับกองกับประสิทธิผลองค์การของกองสรรพาวุธเบา กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

8. ด.ต.หญิง ดวงรัตน์ เกิดลาภ : คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาข้าราชการตำรวจฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

9. นายตุลยพิธ ส่งศรีเกตุ : ธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

10. ด.ต.ถวิล ทองสุขนอก : ภาวะผู้นำเปลี่ยนสภาพกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สถานีตำรวจนครบาลบางเขน

11. นายประกอบ คนทา : วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังของข้าราชการเรือนจำกลางคลองเปรม

12. นายปรีชา แสนแก้ว : ทรัพยากรการบริหารกับประสิทธิผลของการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

13. นางสาวปิยะวัล สลางสิงห์ : แรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงกลาง

14. นายพิณโย ทองงาม : คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

15. นางเพ็ญรุ่ง แก้วทอง : แรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการศาลยุติธรรม: ศาลอุทธรณ์ภาค 1

16. ด.ต.ภูริพัฒน์ อุทัยดา : สมรรถนะหลักกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันและปราบปราม กองบังคับการตำรวจนครบาลบางเขน 2

17. นายมณีดร นิลพงศ์ : การเสริมสร้างความปลอดภัยกับประสิทธิผลของนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน จังหวัดชลบุรี

18. เรืออากาศตรีหญิง อนันตยา อาญาเมือง : การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษา ข้าราชการกอง 10 ที่ปฏิบัติงานในที่ตั้ง ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

19. นางสาวรัชนีกร พิทักษ์นิระพันธ์ : ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

20. นายวธัญญู สมภาร : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

21. นางสาววราภรณ์ ปานะพิพัฒน์ : ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำโครงการบ้านมั่นคงของชุมชนบ้านบางเขน

22. นายวิชาญ สัดชำ : การบริหารแบบระบบราชการกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

23. นายวิสุทธิ์ วงศ์สว่าง : การประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนวัตกรรมการพัฒนา

24. นางสาวศิรินทรา บุญรอด : การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

25. นางศุทธินี คงแสงดาว : มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กนักเรียน

26. นางส่งศรี แก้วคีรี : วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

27. นายสมบัติ วรสินวัฒนา : ภาวะผู้นำเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะหลักข้าราชการรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณี สำนักงานเขตดินแดง

28. นางสุภารัตน์ รัตตัญญู : บรรยากาศองค์การกับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลอุธรณ์ภาค 3

29. ร.ต.อ.สุรศักดิ์ ยิ่งประเสริฐสุข : ประสิทธิผลงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรสระบัว จังหวัดปราจีนบุรี

30. นางสุรีพร ขันธนะเวชชศักดิ์ : คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสภากาชาดไทย: สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

31. นายโสพาศ สงณรงค์ : มาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานกับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองเปรม

32. นางสาวอาภัสรา เชื้อไทย : ภาคีเครือข่ายกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

33. นางอรุนันท์ แถมมนตรี : การบริหารจัดการที่ดีกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม

34. นายอำนวย สลางสิงห์ : กำลังขวัญกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการเรือนจำกลางคลองเปรม

35. นางอุษณีย์ ทองแจ่ม : พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทยูเนี่ยนโซจิรุชิ จำกัด

 
SiteGround web hosting Joomla_Templates