Home แผนการศึกษา
แผนการศึกษา PDF Print E-mail

แผนการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1

บล็อกแรก

บล็อกสอง

รายวิชา

หน่วยกิต

รายวิชา

หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษด้านรัฐประศาสนศาสตร์

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

-

3

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

องค์การและการจัดการสมัยใหม่

3

3

รวม

3

รวม

6

 ภาคเรียนที่ 2

บล็อกแรก

บล็อกสอง

รายวิชา

หน่วยกิต

รายวิชา

หน่วยกิต

นโยบายสาธารณะ

การบริหารการเงิน  การคลังและงบประมาณ

3

 

3

การบริหารจัดการที่ดีและจริยธรรม

นักบริหาร

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

 

3

3

รวม

6

รวม

6

 ภาคเรียนที่ 3

บล็อกแรก

บล็อกสอง

รายวิชา

หน่วยกิต

รายวิชา

หน่วยกิต

สถิติและคอมพิวเตอร์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

วิชาเลือก (สำหรับแผน ก และแผน ข)

 

-

3

วิชาเลือก (สำหรับแผน ก และแผน ข)

 วิชาเลือก (สำหรับแผน ข)

วิทยานิพนธ์

3

3

6

รวม

3

รวม

6-9

 ภาคเรียนที่ 1

บล็อกแรก

 

รายวิชา

หน่วยกิต

 

 

วิชาเลือก (สำหรับแผน ข)

สารนิพนธ์

วิทยานิพนธ์ (สำหรับแผน ก)

3

6

6

 

 

รวม

6-9

 

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates