Home การโอนหน่วยกิต
การโอนหน่วยกิต PDF Print E-mail
การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาจากสถาบันอื่น
1. ผู้มีสิทธิ์ขอโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่นจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  1. เป็นผู้มีความประพฤติดี
  2. เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือนหรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
  3. ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
  4. ไม่เป็นผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในระดับการศึกษาและสาขาวิชาเดิมของสถาบัน อุดมศึกษาเดิม เนื่องจากผลการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
  5. เป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่นที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสถาบัน
2. การเทียบรายวิชาให้ใช้เกณฑ์และข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
  1. เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วและสำนัก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองวุฒิแล้ว หรือหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัยเทียบวุฒิให้
  2. เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่เทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ รายวิชาที่ขอเทียบ
  3. เป็นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ขอเทียบราย วิชา
  4. เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีผลการศึกษาในระดับไม่ต่ำกว่า B

3. การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้กระทำได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยกิตรวม ของรายวิชาทั้งหมดในแต่ละหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตของภาคนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์

4. นักศึกษาที่ขอโอนหน่วยกิต จะต้องใช้เวลาศึกษารายวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยเกริกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ จึงจะมีสิทธ์สำเร็จการศึกษา

5. การแสดงรายงานผลการศึกษา และค่าระดับเฉลี่ยสะสมเพื่อสำเร็จการศึกษาให้กระทำดังต่อไปนี้

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates