Home คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา PDF Print E-mail


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 


รศ51101    ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย                                                

                   Thai Political Economic and Social System

  ศึกษาถึงแนวความคิดและการศึกษาวิจัยที่สำคัญเกี่ยวกับระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทย  ตลอดจนความสัมพันธ์ของทั้งสามระบบ  วิเคราะห์๔งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเมือง  อิทธิพลของระบบสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองที่มีต่อการบริหารราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรมหาชน


รศ51102    ภาษาอังกฤษด้านรัฐประศาสนศาสตร์                                                     

                   English for Public Administration

  การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การตีความภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมในการศึกษาตำรา บทความ และเอกสารวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


รศ51103    สถิติและคอมพิวเตอร์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

                  Statistics and Computer for Public Administration

                  ศึกษาเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัย และอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์เพื่อการออกแบบระบบงานระบบการจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมช่วยการตัดสินใจด้านการบริหาร และการทำวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์   2.หมวดวิชาบังคับ 

รศ51201   ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์                                                                   3 (3-0) หน่วยกิต

   Public Administration Theory                          

 แนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสตร์การบริหาร มนุษย์สัมพันธ์ และจุดหักเหของทฤษฎีที่เกิดขึ้นภายหลังรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (New Public Management and New Public Service) เช่น นโยบายสาธารณะ การจัดการแบบประหยัด ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ศาสตร์การจัดการ ทางเลือกสาธารณะ เศรษฐศาสตร์การเมือง และแนวการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับองค์การภาครัฐ โดยศึกษาทั้งแนวคิด Phenomenology, Existentialism, The Frankfurt School, Structuralism, Poststructuralism, และ Postmodernism 


รศ51202    ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                                               

                  Research Methodology in Public Administration 

 ปรัชญา แนวคิด และกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมปรัชญาพื้นฐาน เป้าหมายของการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย การสร้างสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง วิธีการจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตรรกะและเชิงสถิติ และการแปลผลการวิจัย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหาร  


รศ51203    การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                 

     Human Resource Management

 ประวัติและวิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปรัชญาและแนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ และอิทธิพลของพฤติกรรมศาสตร์ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

รศ51204    องค์การและการจัดการสมัยใหม่                                                        

                   Modern Organization and Management

  แนวคิดทฤษฎีองค์การ ขอบข่ายการศึกษาองค์การและองค์ประกอบในด้านโครงสร้าง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมขององค์การ การออกแบบองค์การ แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อการบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด


รศ51205   นโยบายสาธารณะ                                                                            

                  Public Policy

 คุณลักษณะและแนวทางในการศึกษานโยบายสาธารณะ บริบทของนโยบายและผลกระทบของนโยบายต่อสังคม แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการก่อรูปนโยบาย การกำหนดนโยบาย การวางแผนนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย และการยุติและการพัฒนานโยบาย รวมทั้งกรณีศึกษานโยบายสาธารณะของไทย


รศ51206    การบริหารการเงิน การคลัง และงบประมาณ                                      

                  Fiscal, Financial and Budgetary Management  

 ทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารงานคลัง การวิเคราะห์ด้านรายรับและรายจ่ายรัฐบาล การใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก และระบบการเงินและการคลังของประเทศ


รศ51207    การบริหารจัดการที่ดีและจริยธรรมนักบริหาร                                   

                  Good Governance and Ethics in Management

  แนวความคิดทศธรรม แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำระบบการบริหารจัดการที่ดีไปปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร   ความรับผิดชอบขององค์การต่อสังคม  และระบบ ISO 26000


3. หมวดวิชาเลือก

3.1 กลุ่มวิชาเลือกการจัดการภาครัฐและเอกชน 

รศ51407    การจัดการการเปลี่ยนแปลง                                                                  

                  Change Management 

                  แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคในการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสนับสนุนและต่อต้านการเปลี่ยนแปลง กลไกในการจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง โดยการศึกษาจะมุ่งเน้นทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มทีมงาน และองค์การ 


รศ51408    พฤติกรรมองค์การ                                                                            

                  Organizational Behavior

                  แนวคิด ทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมองค์การในลักษณะต่างๆ รวมทั้งปัจจัยเชิงโครงสร้างองค์การ ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางวัฒนธรรม และปัจจัยทางการเมืองภายในองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมองค์การ รวมทั้งการพัฒนาองค์การ


รศ51409    การบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                       

                  Strategic Management

                  กระบวนการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ เช่น การกำหนดทิศทางขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์การ ตลอดจนแนวทางกำหนดกลยุทธ์ในทุกระดับขององค์การ และการประเมินผลและควบคุมเชิงกลยุทธ์  นอกจากนี้ยังศึกษาครอบคลุมถึงปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการจัดการเชิงกลยุทธ์ เช่น ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ ฯลฯ เพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน  


รศ51410    การบริหารโครงการ                                                                           

                  Project  Management

        แนวคิด   ความหมาย   ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับโครงการ   กระบวนการหรือวงจร   โครงการ  การริเริ่มและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  การจัดเตรียมโครงการ  การเขียนโครงการ  เทคนิคการบริหารและควบคุมโครงการ  การกำกับติดตาม การยุติโครงการ และประเมินผลโครงการ


รศ51411    สัมมนาการวิจัยทางการจัดการภาครัฐและเอกชน                               

                   Seminar on Research in Public and Private Management

  ปัญหาในการจัดทำวิจัยทางด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่การระบุปัญหาการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา การค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผล โดยนักศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยทางด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็ง พร้อมกับนำเสนอในชั้นเรียนและเขียนรายงาน


รศ51412    การศึกษาหัวข้อที่สนใจ                                                                    

                   Study of a Special Topic

                   ศึกษาในหัวข้อที่น่าสนใจ ซึ่งเกิดขึ้นตามสถานการณ์ เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีขอบเขตกว้างและมีผลกระทบทางสังคมอย่างซับซ้อน โดยเน้นศึกษาค้นคว้าในระดับลึก มีการนำทฤษฎีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ การนำเสนอในรูปของรายงาน และการอภิปรายถกเถียงในชั้นเรียน  


3.2 กลุ่มวิชาเลือกการกระจายอำนาจและการบริหารจัดการสาธารณะ 

รศ51401   การกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่น                                        

                  Decentralization and Local Administration

 แนวคิดและหลักการบริหารราชการแผ่นดิน แนวคิดการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น และรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยและต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับท้องถิ่น และท้องถิ่นกับภาคส่วนต่างๆ การบริหารจัดการท้องถิ่น ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของการบริหารท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการพัฒนาการบริหารท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ


รศ51402   การจัดการความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน                     

                 Conflict Management and People Participation

แนวคิดว่าด้วยการจัดการความขัดแย้ง วิเคราะห์ความขัดแย้งในสังคมสมัยใหม่ ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ ความขัดแย้งเชิงอัตลักษณ์ ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ความขัดแย้งในองค์การ การกำหนดรูปแบบและวิธีการจัดการความขัดแย้ง การจัดทำประชาพิจารณ์ การประชามติ การเจรจาต่อรอง และการปรึกษาหารือร่วม แนวคิดว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย ระดับและรูปแบบของการมีส่วนร่วม และการจัดการความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วม


รศ51403   โลกาภิวัตน์ รัฐ และประชาสังคม                                                         

                  Globalization, State and Civil Society 

 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยโลกาภิวัตน์ ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อำนาจอธิปไตยของรัฐภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ แนวคิดว่าด้วยประชาสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาสังคม รวมทั้งการวิเคราะห์เครือข่ายของขบวนการประชาสังคมในยุคปัจจุบัน


รศ51404    การจัดการเครือข่ายทางสังคม                                                           

                  Social Networks Management

 แนวคิด รูปแบบ และวิธีการ ในการจัดการเครือข่าย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยการประสานงานระหว่างบุคคลหรือองค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปของคณะกรรมการ หรือศูนย์ประสานงาน อันเป็นการจัดตั้งในแนวนอน (Horizontal Linkage) ที่อาศัยความผูกพันบนพื้นฐานของทุนทางสังคม มากกว่าการบังคับใช้กฎระเบียบที่เป็นทางการ ทั้งนี้ หุ้นส่วนของเครือข่ายจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน และมีการร่วมหุ้นทางด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และกำลังคน

 

รศ51405   การบริหารการพัฒนา                                                                        

                  Development Administration

                  หลักคิดและแนวทางในการพัฒนา การพัฒนากระแสหลัก กระแสทางเลือก และตัวชี้วัดการพัฒนาต่างๆ เช่น คุณภาพชีวิต ผลกระทบของการพัฒนาตามแนวทางต่างๆ บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่อการบริหารการพัฒนา รวมทั้งหลักการจัดการทางสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รศ51406   สัมมนาวิจัยทางการกระจายอำนาจและการบริหารจัดการสาธารณะ

                  Seminar on Decentralization and Public Governance

ปัญหาในการจัดทำวิจัยทางด้านการกระจายอำนาจและการบริการจัดการสาธารณะ ตั้งแต่การระบุปัญหาการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา การค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผล โดยนักศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยทางด้านการกระจายอำนาจและการบริหารจัดการสาธารณะ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็ง พร้อมกับนำเสนอในชั้นเรียนและเขียนรายงาน

  


4. หมวดวิทยานิพนธ์

รศ51601   วิทยานิพนธ์                                                                                           

                  Thesis

 วิจัยและนำเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้การดูแลแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกริก ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการนำเสนอวิทยานิพนธ์


5.หมวดสารนิพนธ์  

รศ51501    สารนิพนธ์                                                                                              

                  Independent Studies Paper

 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจในบริบทของการบริหารรัฐกิจภายใต้การอนุญาต แนะนำ การควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและเขียนรายงานในรูปของสารนิพนธ์      

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates