Home เกี่ยวกับหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร PDF Print E-mail
มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration
M.P.A.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
หลักการและเหตุผล ระบบเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน มีการเติบโตและเชื่อมต่อกับระบบทุนนิยมโลกอย่างใกล้ชิด อันทำให้เกิดสภาวะผันแปรอย่างสูง นอกจากนี้ภาคประชาสังคมทั้งในเขตเมืองและชนบทได้พัฒนาความเข้มแข็งขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้การบริหารงานภาครัฐในลักษณะเดิมที่เน้นการรวมศูนย์อำนาจ การวางแผนพัฒนาจากส่วนกลาง การบังคับบัญชาสูงต่ำตามลำดับชั้น ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และการทำงานตามกฎระเบียบ มิอาจตอบสนองต่อการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศดังกล่าว ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อจะได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง เพื่อตอบสนองต่อบริหารงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาการบริหารงานภาครัฐได้ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่างๆ ได้แบบองค์รวม เน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ คู่คุณธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  มีความสามารถในการวิจัยที่จะนำไปใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งหลักสูตรมีกลุ่มวิชาที่หลากหลายและทันสมัย สามารถตอบสนองต่อการบริหารจัดการในโลกที่มีความแปรปรวนสูง ทั้งนี้ยังมุ่งให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้ด้านวิชาการในลักษณะสหวิทยาการ ในการศึกษาศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการแขนงต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในลักษณะบูรณาการในการบริหารจัดการองค์การได้หลากหลายประเภท
2.  เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคและหลักการบริหารงาน โดยเน้นทั้งของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารให้มีคุณภาพ
3.  เพื่อให้มหาบัณฑิตมีพื้นฐานความเข้าใจและศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระความรับผิดชอบและสภาพแวดล้อมในอนาคตได้
ระบบการศึกษา เป็นระบบหน่วยกิตแบบทวิภาค โดยหนึ่งภาคการศึกษาจะใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนถือเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ แต่ต้องมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์จะมีเวลาเรียนเป็น 2 เท่าของภาคการศึกษาปกติ
ระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันลงทะเบียน
ครั้งแรก
การลงทะเบียนเรียน ใน แต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 12 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษาหรือมีเหตุจำเป็นให้ลง ทะเบียนต่ำกว่าที่กำหนดได้ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ในกรณีที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเกินกว่าที่กำหนดให้อยู่ในดุลพินิจของ คณบดี ทั้งนี้จะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต สำหรับภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิตสำหรับภาคฤดูร้อน
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates