Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่นที่ 5
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่นที่ 5 PDF Print E-mail
ลำดับ ชื่อ - สกุล / เรื่อง
1นางสาวทัศนัย  ทั่งศรี
สารนิพนธ์ เรื่อง  ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางต่อความเสี่ยงของบริษัท สหฟาร์ม จำกัด
2นางมลวิภา  วรรณกายนต์
สารนิพนธ์ เรื่อง  กำลังขวัญในการทำงาน ศึกษากรณีบริษัท สหฟาร์ม จำกัด  (สำนักงานใหญ่ รามอินทรา กม.8) ภายใต้สถานการณ์ไข้หวัดนก
3นายฤทธิ์เดชา  ปิติเดชาชัย
สารนิพนธ์ เรื่อง  ความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร  ศึกษากรณี   ?หมู่บ้านศุภมงคลวิลล์?
4พระมงคล  เงินโม้
สารนิพนธ์เรื่อง  ประเมินผลนโยบายการส่งเสริมการฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพ วัดธรรมมงคล
5นายวรรณพล  ปัทมธนิสร์
สารนิพนธ์เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานเขตบางเขน
6นางสาวสุปิติ  ศรีวัฒนะ
สารนิพนธ์เรื่อง  ปัญหาในการบริหารจัดการของฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7นายสามารถ  พันธ์เวหา
สารนิพนธ์เรื่อง  การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยเกริก
8นางฐาปนีย์  จำเรียงฤทธิ์
สารนิพนธ์เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) :  ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานเขตดินแดง
9นางธีรพัฒน์  ตัณฑสถิตยานนท์
สารนิพนธ์เรื่อง ความคิดเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์ทีมีต่อการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ศึกษาเฉพาะกรณี:จังหวัดสมุทรปราการ
10นางสาวคคนางค์  สัตย์ศักดิ์สิทธิ์
สารนิพนธ์เรื่อง  ความคิดเห็นต่อการนำของนายกทักษิณ ชินวัตรของพนักงาน บริษัท โรแยลเอเซียบริดแอนด์ไทล์จำกัด (สำนักงานใหญ่)
11นายสห  หงส์ทอง
สารนิพนธ์เรื่อง ความคิดเห็นของครูผู้ปฏิบัติการสอนในการประกันคุณภาพภายใน : ศึกษาเฉพาะในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
12นายสามารถ  ทรัพย์พจน์
วิทยานิพนธ์เรื่อง  บทบาทประชาคมเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีเปรียบเทียบเขตลาดพร้าวกับเขตสวนหลวง
13นายกรกกฎ  เพชรนุ้ย
สารนิพนธ์เรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองคูคต
14นางสาวศิริลักษณ์  เตชะศรีวรกุล
สารนิพนธ์เรื่อง  กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานคนไทยในบริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด
15นางสาวอุบล  สุขเกษม
สารนิพนธ์เรื่อง ประสิทธิภาพของการนำระบบ EDI มาใช้ในด่านศุลกากรรถไฟกรุงเทพฯ
16นางสาวพิศมัย  พรนิเสน
สารนิพนธ์เรื่อง  ความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดต่อบริการของกองอำนวยการ
17นายรัชพล  มหารักขะ
สารนิพนธ์เรื่อง  บทบาทของคณะกรรมมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย
18นายสุวิทย์  ม่วงศิริ
วิทยานิพนธ์เรื่อง   ประสิทธิผลของนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนซอยสวนหลวง และชุมชนนางนองสองสันติสุข เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
19นางสิขเรศ  สังขพงษ์
สารนิพนธ์เรื่อง  การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง :  กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองขุย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2547
20นายธนิต  อัศวนยุกต์กุล
สารนิพนธ์เรื่อง  ความพึงพอใจในการให้บริการสมาชิก บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคลาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
21นายสุพรรณ์  ภาณุดุลกิตติ
สารนิพนธ์เรื่อง  ผลกระทบนโยบายหลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรคต่อร้านขายยา : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปทุมธานี
22นางสาวอรุณี  แก้วประสิทธิ์
สารนิพนธ์เรื่อง  กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เอเชียโกลบอล (สยาม) จำกัด
23นางเบญญาภา  มุขดอกไม้
สารนิพนธ์เรื่อง  กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ท็อปเพ้นท์เพอร์เฟค จำกัด
24นายจักรกฤษณ์  พุกพิบูลย์
สารนิพนธ์เรื่อง  ผลกระทบของนโยบายการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิที่มีต่อประชาชน อำเภอบางพลี และกิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
25นายฐานะพงศ์  กออุดม
วิทยานิพนธ์เรื่อง  โอกาสและข้อกำจัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
26นางสาวอธิชา  บัณฑิตวรชัย
สารนิพนธ์เรื่อง  ความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมต่อการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมในสมัยรัฐบาลทักษิณ
27นายรัชพล  กุลละวณิชย์
วิทยานิพนธ์เรื่อง  ปัจจัยและยุทธวิธีที่ส่งผลให้ผู้สมัครได้รับความสำเร็จในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ของจังหวัดนครราชสีมา
28นางสาวกัญจนานันท์  เผ่าพงษ์คล้าย
สารนิพนธ์เรื่อง  นโยบายไทยแลนด์แบรนด์เนม ในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีการส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ
29นางสงวนศรี  นิโครวัฒนยิ่งยง
วิทยานิพนธ์เรื่อง นโยบายสุขภาพดีถ้วนหน้ากับการขยายตัวของธุรกิจขายตรงด้านอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท ฟอร์เอเวอร์  ลิฟวิ่ง โพรดักซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
30นางวิมลวรรณ  เทืองน้อย
สารนิพนธ์เรื่อง  ความเป็นธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
31นายฤชัย  เทืองน้อย
สารนิพนธ์เรื่อง  บทบาทของกำนันในฐานะนักปกครอง-นักบริหารยุคใหม่ : ศึกษากรณีกำนันตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
32นายสมชาย  ชัยโตษะ
สารนิพนธ์เรื่อง  ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริหารรูปแบบสาขารูปลักษณ์ใหม่ (New-Look & Feel) ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษาเฉพาะสาขาลาดพร้าว 99
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates