Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่นที่ 6
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่นที่ 6 PDF Print E-mail
ลำดับ ชื่อ - สกุล / เรื่อง
1นายจักรกฤต   ผุดผ่อง
สารนิพนธ์เรื่อง  ความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติงานภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานแบบใหม่ของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีฝ่ายผลิตและบริการสายการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2นายธนกฤต  สาระศรี
สารนิพนธ์เรื่อง  ความรู้และความคิดเห็นของข้าราชการ กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี
3น.ส.ไปรยา   วิชัยดิษฐ
สารนิพนธ์เรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
4นายปรีชา มะดอลอ
สารนิพนธ์เรื่อง  ระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว การรถไฟแห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี  งานสถานีกรุงเทพ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย
5นางดวงใจ  นิไชยโยค
สารนิพนธ์เรื่อง  ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมที่มีต่อประสิทธิผลในการดำเนินการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
6นายอำนวย  คลังผา
วิทยานิพนธ์เรื่อง  วิสัยทัศน์ทางการเมืองของประชาชนอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ที่มีต่อนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ
7นายปรัชญา  ศานติคุปต์
สารนิพนธ์เรื่อง   ความสำเร็จของธุรกิจสปาไทย :  ศึกษากรณีลิลลี่โฮมสปาในเขตสวนหลวง
8นายสุรศักดิ์  ริชาร์ด
สารนิพนธ์เรื่อง  พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต
9นางปานทิพย์  คนสมบูรณ์
สารนิพนธ์เรื่อง  บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนคาดหวัง : กรณีศึกษาเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดชัยภูมิ
10น.ส.มยุรีย์   โรจนรัตน์
สารนิพนธ์เรื่อง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับบริการของลานกีฬาในเขตพระโขนง
11นายธีระยุทธ  มีสารภี
สารนิพนธ์เรื่อง  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดนครอินทร์  ปีการศึกษา  2545-2547
12น.ส.วันดี  หมู่มาก
สารนิพนธ์เรื่อง  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สถานที่ทองเที่ยวเขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร
13น.ส.รัชจุฑาภัทร์  ปรัชญาวัฒนะกุล
วิทยานิพนธ์เรื่อง  ความพึงพอใจของผู้ประกันตนต่อการบริการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
14นายวิชัย  มูลคำ
สารนิพนธ์เรื่อง  ความ คิดเห็นของนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมี งานทำของนักเรียน/นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
15นายสุรภากร  ศรีวุฒิวงศ์
สารนิพนธ์เรื่อง  สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนกับการเสนอข่าวทางการเมือง
16นายอานนท์  แก้วมโนรมย์
สารนิพนธ์เรื่อง  รูปแบบภาวะผู้นำกับขวัญในการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณี บริษัท เซาท์อีสเอ็มไพร์  จำกัด
17นายจำนง  จันทรสำเภา
สารนิพนธ์เรื่อง  พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณี เขต 1 จังหวัดชัยนาทปี 2548
18นายสมชาย  เขียวหวาน
สารนิพนธ์เรื่อง  การมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 :  2000 : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด
19น.ส.พิมลฑา  สถิตย์ภูมิ
สารนิพนธ์เรื่อง   การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำ
20นายชาตรี  เหล่าเรืองเลิศ
สารนิพนธ์เรื่อง  กิจการรับซื้อเศษเหล็กกับการลดภาระภาครัฐในการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรม ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เอส.ซี สแค็พ จำกัด
21นายสรนันท์  พรรณเชษฐ์
วิทยานิพนธ์เรื่อง  การบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืนและชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ : ศึกษากรณีการกลับไปหาภูมิปัญญาบรรพบุรุษของนายวิลิต  เตชะไพบูลย์
22นายวัฒนา  ชัยสถาพร
สารนิพนธ์เรื่อง   ผลกระทบของบรรษัทค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีต่อธุรกิจค้าปลีกไทย
23นายชลิต  งามเมฆฉาย
สารนิพนธ์เรื่อง  ผลกระทบของมาตรการกำหนดปริมาณนำเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหภาพยุโรปที่มีต่อประเทศไทย
24นายวิโรจน์  วรรณวิสูตร
สารนิพนธ์เรื่อง  การปรับตัวของผู้ใช้รถยนต์ในยุคน้ำมันราคาแพงในกรุงเทพมหานคร
25น.ส.พชญรัศม์  ลิ่มสอน
สารนิพนธ์เรื่อง  ประสิทธิผลของการบริหารงานพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
26นายกนก  เตชะพิเชฐวนิช
สารนิพนธ์เรื่อง  การวิเคราะห์ความต้องการใช้วัสดุคอนกรีตมวลเบาเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
27นางกัญญา  ตระกูลชีวพานิตต์
สารนิพนธ์เรื่อง  บทบาทที่ประชาชนคาดหวังต่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
28นายณรงค์ศักดิ์   ตาลช่วง
สารนิพนธ์เรื่อง   การเลือกใช้โทรศัพท์มือถือของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี
29นายไพศาล  เปรื่องวิริยะ
สารนิพนธ์เรื่อง  บรรยากาศองค์การในบริษัท แฟมิลี่ จำกัด
30นายมาโนช  เสนาชู
สารนิพนธ์เรื่อง  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครราชสีมา
31นายเอกชัย  พรทองประเสริฐ
สารนิพนธ์เรื่อง  ผลกระทบของนโยบายของรัฐในการจดทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์การ
32นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์
สารนิพนธ์เรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาความเป็นผู้เช่าสิทธิ์ของธุรกิจแฟรนไชส์ : ศึกษากรณี บริษัทอุตสาหกรรมแชมป์ จำกัด
33นายประยุทธ  วุฒิโสภากร
สารนิพนธ์เรื่อง  บทบาทที่ประชาชนคาดหวังต่อสมาชิกองค์การบริหารจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีเขต 3 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
34น.ส.สุวิมล  จิระพัฒน์สกุล
สารนิพนธ์เรื่อง   การศึกษาสภาพปัญหาต่อการไม่ชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35เปรื่องวิริยะ  จิระพัฒน์สกุล
สารนิพนธ์เรื่อง  บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยกับนโยบายการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน
36นายอุดม  มั่นซิ้ว
สารนิพนธ์เรื่อง  ความต้องการด้านการพัฒนาของประชากร เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน  อำเภอสีเกา  จังหวัดตรัง
37น.ส.พรทิวา  ศรีคลัง
สารนิพนธ์เรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประเภทแชมพู และสบู่ ของสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านสายบัว เขตคันนายาว
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates