Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่นที่ 7
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่นที่ 7 PDF Print E-mail
ลำดับ ชื่อ - สกุล / เรื่อง
1นายณัฐวุฒิ  สุขนา
วิทยานิพนธ์เรื่อง  ปัญหาด้านการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 2 กับบ้านจานตะโนน  หมู่ที่ 10  จังหวัดอุบลราชธานี
2พระมหาเพ็ชร  มะโนจันทร์
วิทยานิพนธ์เรื่อง  บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่แนวคิดการบริหารจัดการแนวพุทธและการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง : ศึกษากรณีวัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร
3พระสมชาย   สุวรรณ
วิทยานิพนธ์เรื่อง  ปัญหาด้านการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่กับองค์การบริหารส่วนตำบลหน่องบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี
4นายทัศนัย  สุสานนท์
วิทยานิพนธ์เรื่อง  การประเมินผลโครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน
5น.ส.ศรีดาว  โศรกหาย
สารนิพนธ์เรื่อง  ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินธุรกิจสปาในจังหวัดระนองตามกรอบนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐ
6นางดวงพร  บุณยฤทธิ์
วิทยานิพนธ์เรื่อง  พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนเขตบางเขน ปี 2548 
7พันเอกชรินทร์   บุณยฤทธิ์
วิทยานิพนธ์เรื่อง  คุณภาพชีวิตการทำงานของกำลังพล สำนักงานเลขนุการกองบัญชาการทหารสูงสุด
8นายวรพจน์   อมรเธียร
สารนิพนธ์เรื่อง  ความคิดเห็นของนักธุรกิจด้านการเกษตรต่อนโยบาย FTA ระหว่างไทย-จีน กับผลกระทบต่อตลาดสินค้าเกษตรของไทย
9น.ส.วริศรา   ศิริมังคละ
สารนิพนธ์เรื่อง  การประเมินผลการนำนโยบายการปฏิรูการศึกษา : เฉพาะกรณีโรงเรียนพาณิชยการชลพินิจ จังหวัดชลบุรี
10นายจิโรจน์   อาแว
วิทยานิพนธ์เรื่อง  การนำนโยบายแก้ไขปัญหาความมั่นคงในสามจังหวัดแดนภาคใต้ปฏิบัติของกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้
11นางกัญญารัตน์   เขมะพรรค
วิทยานิพนธ์เรื่อง  ประสิทธิภาพในการให้บริการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
12นางกานดา  เชิดชู
สารนิพนธ์เรื่อง  ความพึงพอใจของผู้บริการข้ามแดนต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
13นายสมชาย   มานะสิริจินดา
สารนิพนธ์เรื่อง  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจ (กต.ตร.สถานีตำรวจ)บางโพงพาง ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนเขตบางโพงพาง
14นายธนวินทร์   พิณสุรงค์
วิทยานิพนธ์เรื่อง   การนำนโยบายการพัฒนาธุรกิจ SMEs ไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
15น.ส.กรรณิการ์   แสนสิงห์
วิทยานิพนธ์เรื่อง   การวัดผลการดำเนินงานนโยบายโครงการบัตรประกันสุขภาพบัตรทอง 30 บาท โดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard : ศึกษาเปรียบเทียบโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates