Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่นที่ 8
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่นที่ 8 PDF Print E-mail
ลำดับ ชื่อ - สกุล / เรื่อง
1น.ส.ศุภรานันท์  กาพย์พิมาย
วิทยานิพนธ์เรื่อง  ประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอพิมาย
2นายอนันต์   สุทธาภิรัตน์
สารนิพนธ์เรื่อง  ความสำเร็จด้านการบริหาร : ศึกษากรณีผู้แทนจำหน่ายสินค้า
3นายศุภมิตร   กิจจาพิพัฒน์
สารนิพนธ์เรื่อง  ทัศนะของผู้บริหารต่อการจัดการโลจิสตกิส์
4น.ส.เพ็ญภรณ์   ชัยพรวดี
สารนิพนธ์เรื่อง  เบียร์พฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของประชาชน : ศึกษากรณีจังหวัดกรุงเทพมหานคร
5นางกัลยารัตน์   ยุกตานนท์
สารนิพนธ์เรื่อง   การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก
6นายสุทน   มีทอง
สารนิพนธ์เรื่อง   ปัญหาและข้อบกพร่องทางกฎหมายที่ใช้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในระบบสุราเสรี
7นายณัฐพล   บุญเอี่ยม
สารนิพนธ์เรื่อง   ความคิดเห็นของตัวแทนออกของต่อพิธีการศุลกากรในการนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศ : ศึกษากรณีการนำเข้าทางสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ
8นายศักดิ์สิทธิ์   ณัฏฐาคุณากิจ
สารนิพนธ์เรื่อง   ภาพลักษณ์กรุงเทพมหานครกับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
9นายขวัญเมือง   โพธิ์ย้อย
สารนิพนธ์เรื่อง   วัฒนธรรมองค์การของอุตสาหกรรมโรงแรมใจเขตกรุงเทพมหานคร
10พันตรีนเรศ  แพแจ่ม
สารนิพนธ์เรื่อง  คุณภาพชีวิตของพลทหารกองประจำการ : ศึกษากรณีหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  พื้นที่ทุ่งสีกัน
11นางจุฑารัตน์   วงศ์มณีปกรณ์
วิทยานิพนธ์เรื่อง   ประสิทธิผลของนโยบายการเสริมสร้างสุขภาพที่ยั่งยืน : ศึกษาเปรียบเทียบ 2  หมู่บ้านในอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
12นางสุดาวดี   ชมภูรัตน์
สารนิพนธ์เรื่อง    เส้นทางการลำเลียงลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดผ่านทางท่าอากาศยานกรุงเทพ
13นางกชพรรณ   คู่พงศกร
สารนิพนธ์เรื่อง   ประสิทธิผลการดำเนินตามนโยบายป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดภายหลังภัยพิบัติสึนามิ : ศึกษากรณีชุมชนชาวเกาะสิเหร่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
14นายอติสันต์  ภูวพิพัฒนวงศ์
สารนิพนธ์เรื่อง  การประเมินผลโครงการนำร่องการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จชายแดน : กรณีศึกษาด่านศุล
15นางอริยา  โชติมงคลกุล
สารนิพนธ์เรื่อง  ปัญหาการนำระบบ EDI  มาใช้ในการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร : ศึกษาเฉพาะกรณีด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย
16นายวีระชัย   คลองสามสี
สารนิพนธ์เรื่อง   ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17นางสมรักษ์   โคเฮน
สารนิพนธ์เรื่อง   สังคมมิติของบริษัท  อิมพิเรียล  จำกัด
18นางศิริวรรณ   บุญเสริมวงศ์
สารนิพนธ์เรื่อง   ประสิทธิผลการดำเนินงานของนโยบาย 5 ส : กรณีศึกษาบริษัท เอส วัน  จำกัด
19นายปริพล   อักษรมัต
สารนิพนธ์เรื่อง   ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการภัตตาคารสีลมวิลเลจเทรดเซ็นเตอร์
20นางสาววันเต็มดวง   สุรินทรางกูร
สารนิพนธ์เรื่อง   ปัญหาการนำนโยบายการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะไปปฏิบัติ
21ร.ต.อ.ยุทธนา   สังข์ทอง
สารนิพนธ์เรื่อง   บทบาทการอำนวยความยุติธรรมของพนักงานสอบสวนตามแนวทางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates