Home วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่นที่ 9
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์รุ่นที่ 9 PDF Print E-mail
ลำดับ ชื่อ - สกุล / เรื่อง
1นายศตวรรษ   ศิริเลิศ
สารนิพนธ์เรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง  จังหวัดตาก
2น.ส.ภารดี  ชมเชย
สารนิพนธ์เรื่อง  ความรู้  ความตระหนัก  และพฤติกรรมการแยกขยะก่อนทิ้งของครัวเรือน  ในเขตเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
3นายเกรียงไกร   พรหมภักดี
สารนิพนธ์เรื่อง   ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
4นายบุญชู   แดนไธสง
สารนิพนธ์เรื่อง   การปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมของผู้ต้องขัง : ศึกษากรณีทัณฑสถานบำบัดพิเศษ  จังหวัดปทุมธานี
5นายสินชัย   เอี่ยมเกิด
สารนิพนธ์เรื่อง  พฤติกรรมในการขับขี่ยานพาหนะ : ศึกษากรณีผู้ขับขี่ยานพาหนะในจังหวัดปทุมธานี
6นายสิปปภาส    หาญธนบูรณ์
สารนิพนธ์เรื่อง  ความคิดเห็นต่อการทำประกันชีวิตของข้าราชการพลเรือนส่วนกลาง
7นางมนัสวัน   เชื้อนิลตระกูล
สารนิพนธ์เรื่อง  พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
8น.ส.พัชรนันท์   จิระวัฒนภิญโญ
วิทยานิพนธ์เรื่อง   ปัญหาอุปสรรคในการรับถ่ายโอนงานบัตรประจำตัวประชาชน  : ศึกษากรณีศูนย์บริหารการทะเบียนภาค  1
9นายสิริวุฒิ   วุฒิสุวรรณวัฒน์
สารนิพนธ์เรื่อง   ความพึงพอใจของผู้โดยสารชั้นหนึ่งต่อการบริการของบริษัทการบินไทยจำกัด  (มหาชน)
10นายสมเกียรติ    เหล่าชำนาญวานิช
สารนิพนธ์เรื่อง   ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อกฎหมายด้านความปลอดภัยในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
11นายกฤษณ์ชัย   มรรคยาธร
สารนิพนธ์เรื่อง   ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกที่มีต่อพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
12น.ส.นฤมล   คงคา
สารนิพนธ์เรื่อง  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสายการบินต้นทุนต่ำ : ศึกษากรณีสายการบินนกแอร์
13นายชนาสิน   ลัทธชัยดิลก
สารนิพนธ์เรื่อง   การพัฒนาขีดความสามารถของการทำงานและการพัฒนาอุตสหกรรมยานยนต์ไทย
14น.ส.ชนกพร   ทินสำราญ
วิทยานิพนธ์เรื่อง   อัตลักษณ์ของนักศึกษาขายตัว
15ร.ต.ท.เอกภพ   สารภักดิ์
สารนิพนธ์เรื่อง   ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ความยากจนแห่งชาติ
16นางพะนอ   วงษ์ทองสาลี
สารนิพนธ์เรื่อง   ความต้องการของประชาชนในชุมชนแออัดที่มีต่อโครงการบ้านมั่งคง : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
17นายชุติเดช   ปีวิเศษ
สารนิพนธ์เรื่อง   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท  ปีวิเศษ  จำกัด
18น.ส.ภานิชา   ธัญญนพปฎล
สารนิพนธ์เรื่อง  ภาวะผู้นำกับรูปแบบการบริหารในองค์การ :  ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท มิลเลนเนียมออโต้ จำกัด
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates