Home คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา PDF Print E-mail

   1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                                                                                                            

       รศ61101   การอ่านสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์                               

                              Reading for Public Administration

                     ศึกษาและฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การตีความหมาย การจับประเด็นสำคัญ และการสรุปใจความภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาตำรา บทความ ผลงานวิจัย และเอกสารวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

                  รศ61102   สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์    

                              Statistic and Computer for Public Administration Research

                     ศึกษาสถิติพื้นฐาน สถิติอ้างอิง และ สถิติที่ใช้ในการวิจัย  การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ


      2.  หมวดวิชาบังคับ                                    

               รศ61201   ปรัชญาทางสังคมศาสตร์                                                             3 (3-0)  

                        Philosophy of Social Science 

                     ศึกษาธรรมชาติของความจริง/ความรู้ หรือภววิทยา (Ontology)  ศาสตร์เกี่ยวกับความจริง/ความรู้ หรือญาณวิทยา (Epistemology) ความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยกับการค้นหาความจริง/ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์  

                  รศ61202     ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                                       3 (3-0)  

                                        Research Methodology of Public Administration

                     ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยแบบต่าง ๆ  ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  ขั้นตอนในกระบวนการ วิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การสร้างสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ เพื่อแปรความหมายข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

                 รศ61203 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์บูรณาการ                                              (3-0)  

Integrated Public Administration Theory

  ศึกษาปรัชญา ขอบข่าย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคดั้งเดิม ยุคสมัยใหม่หรือยุคพฤติกรรมศาสตร์และยุคหลังสมัยใหม่  โดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ของสาขาวิชาในรูปแบบสหวิทยาการและการสังเคราะห์ องค์ความรู้รัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทสังคมไทยและสากล ให้สนองตอบต่อผลประโยชน์สาธารณะ ความต้องการทางสังคม ปัญหาสาธารณะ ความเสมอภาคและความเท่าเทียม  การเสริมพลังอำนาจ การมีส่วนร่วมและการยอมรับของประชาชน เครือข่ายและปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในเชิงนโยบาย และการจัดการบริการสาธารณะ การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐ 

                รศ61204 รัฐประศาสนศาสตร์หลังสมัยใหม่ 3 (3-0)  

                    Postmodernism Public Administration

  ศึกษาวิเคราะห์กรอบความคิด ค่านิยม บทบาท สถานภาพและความเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการภาคปฏิบัติของรัฐประศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่  ที่เป็นผลสืบเนื่องจากอิทธิพลทางความของแนวคิดหลังสมัยใหม่ ว่าด้วยการรื้อสร้าง  แนวคิดการสร้างความจริงทางสังคม  กรอบการมองโลก ฯลฯ โดยมุ่งประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ Social Constructivism; Pragmatism; Deconstruction and Narrative Analysis; and Quantum Theory ที่ก่อให้เกิดกระบวนการทางการบริหารในรูปแบบใหม่ซึ่งก้าวข้ามจากแนวคิดการสร้างความเป็นสมัยใหม่  

 

        3.  หมวดวิชาเลือก

             3.1 กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทั่วไป

        รศ 61301         นโยบายสาธารณะขั้นสูง                      3 (3-0) Advanced Public Policy

         ศึกษาโดยบูรณาการหลักการวิเคราะห์นโยบาย และหลักนโยบายศึกษา ที่มุ่งใช้เทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อระบุปัญหาและความต้องการ การแสวงหาทางเลือก และการเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหา โดยคำนึงบริบททางสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเป็นไปได้ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย

        รศ 61302 การบริหารการเงินการคลัง      3 (3-0)  

Public Fiscal and Financial  Management

          ศึกษาโครงสร้างระบบการเงินการคลังของประเทศ โครงสร้างรายรับรายจ่ายของรัฐ  นโยบายรายจ่ายสาธารณะ ภาษีอากร การก่อหนี้สาธารณะ นโยบายอัตราดอกเบี้ยและอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินงานหรือกิจกรรมในการพัฒนาเกิดความสมดุล มั่นคง เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ ตลอดจนศึกษาความสำคัญของระบบสถาบันการเงิน  บทบาทของธนาคารกลางในการบริหารการเงิน การธนาคาร

        รศ 61303 การทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ  3 (3-0)  

Human Resource Management for Excellence

         ศึกษาแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อการแข่งขัน โดยวิเคราะห์เชื่อมโยงถึงกลยุทธ์ขององค์การและกลยุทธ์การบริหารคนให้เกิดประสิทธิภาพ  การสร้างแรงจูงใจ สมรรถนะ และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อความสำเร็จขององค์การ รวมถึงการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้ร่วมกำหนด ถ่ายทอด กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ขององค์การ 

       รศ 61304 การบริหารจัดการศาล    3 (3-0)  

Court Management

      ศึกษาพัฒนาการของการบริหารงานศาลยุติโครงสร้าง การจัดองค์การ วัฒนธรรมองค์การ กระบวนการบริหาร เทคโนโลยี พฤติกรรมองค์การของศาลในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ การบริหารคดี จริยธรรมและคุณธรรมในการบริหารจัดการ การประสานงานและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการพัฒนาระบบงานยุติธรรมให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม

       รศ 61305 การบริหารจัดการท้องถิ่น      3 (3-0)  

Local Governance

     ศึกษาพัฒนาการของแนวคิดการบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านความเป็นอิสระ ความเป็นประชาธิปไตยของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น รวมถึงขีดความสามารถและธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงโครงสร้าง ภารกิจหน้าที่ การคลัง เอกภาพและบทบาทการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการมีส่วนร่วมของประชาชนและสำนึกพลเมืองในการบริหารจัดการท้องถิ่น

      รศ 61306   สัมมนาประเด็นปัญหาร่วมสมัย  3 (3-0)  

Seminar on Contemporary Issues

        ศึกษาปัญหาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นปัญหาทางด้านแนวคิดทฤษฎี หรือปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและได้รับความสนใจในทางวิชาการอย่างกว้างขวาง การศึกษาเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลและให้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน โดยผู้เรียนนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน และในรูปของรายงาน            


3.2  กลุ่มวิชาการจัดการองค์การ

      รศ 61307 การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ      3 (3-0)  

Organizational and Management Analysis 

       ศึกษาพัฒนาการขององค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การจัดการยุคใหม่ต่อโครงสร้าง การออกแบบ วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมขององค์การ ตลอดรวมถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม และองค์การ 

     รศ 61308 การบริหารเชิงกลยุทธ์          3 (3-0)  

Strategic Management

       ศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทั้งในด้านการกำหนดทิศทางขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ เทคนิค วิธีการในการวางแผน การตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์และการจัดการกลยุทธ์  โดยเน้นการบูรณาการกลยุทธ์และ กระบวนการต่าง ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการเจริญเติบโตขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

      รศ 61309 การพัฒนาองค์การและการบริหาร       3 (3-0)  

    Organizational and Management Development

       ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การและการบริหาร  เครื่องมือและกระบวนการเสริมสร้างขีดสมรรถนะทางความรู้ เทคนิค ทักษะในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ทั้งนี้โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานและความพึงพอใจของมนุษย์ในองค์การ

      รศ 61310 นวัตกรรมและการจัดการความเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ 3 (3-0)  

                                                  Innovation and Change Management in Public Sector

    ศึกษาเเนวคิด และกรณีศึกษาทางด้านเทคนิค นวัตกรรม กระบวนการจัดการความเปลี่ยนแปลงขององค์การภาครัฐ เกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุและกระบวนการพัฒนาทางกรอบแนวคิด เทคนิค นวัตกรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ  ที่ส่งผลกระทบให้เกิดพัฒนาการของระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย   โดยมุ่งเน้นเทคนิคสมัยใหม่ในการจัดการภาครัฐ ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุณภาพหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ Entrepreneurial  Government, Re-Engineering, Downsizing, Benchmarking, Reinventing, Total Quality Management, Good Governance, Balanced Scorecard, Government  Strategy Management System, Results Base Management, Competencies, Governing by Network, E-Government

     

3.3  กลุ่มวิชาวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

     รศ 61311 สัมมนาการวิจัยเชิงปริมาณ  3 (3-0)  

Seminar on Quantitative Research

       ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนดปัญหาการวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การวัดตัวแปร การทดสอบความเชื่อถือได้และความถูกต้องของเครื่องมือวัด การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานผลการวิจัย      

       รศ 61312 สัมมนาการวิจัยเชิงคุณภาพ            3 (3-0)  

Seminar on Qualitative Research

       ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ การกำหนดปัญหาการวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การถูกต้องและเชื่อถือได้ของการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานผลการวิจัย        

      รศ 61313 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์  3 (3-0)  

Data Analysis in Public Administration

       ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ การจำแนกประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายประเภทต่าง ๆ อาทิ การอธิบายเชิงหน้าที่ การอธิบายเชิงโครงสร้างนิยม การอธิบายสาเหตุและผล การอธิบายเชิงประวัติศาสตร์

      รศ 61314 สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  3 (3-0)  

Seminar on Research in Public Administration Research

       ศึกษาและตรวจสอบสภาพองค์ความรู้ และปัญหาที่เกิดจากการวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งในเชิงประเด็นเนื้อหาและระเบียบวิธี เพื่อการค้นคว้า อ้างอิง และประโยชน์ในการคิดริเริ่ม เสนอประเด็นใหม่  การตั้งคำถาม การพัฒนาคำถาม การทบทวนวรรณกรรมและการเลือกดำเนินงานวิจัย   


            4.  หมวดดุษฎีนิพนธ์

                 รศ  61501     ดุษฎีนิพนธ์                                                                                36 (0-36)     

                                Dissertation

           การสร้างความรู้ใหม่ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้วยกระบวนการวิจัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และรักษาไว้ซึ่งจริยธรรมทางการวิจัย 


 

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates