Home คุณภาพทางการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาของหลักสูตร PDF Print E-mail

ประเด็นการบริหารหลักสูตร

มีการควบคุมการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย เกริก เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานการ ศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2542 และการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกริก

ระเด็นการจัดการเรียนการสอน

มีการจัดทำแผนการสอน และดำเนินการตามแผนการสอนที่วางไว้ ทั้งนี้ จะมีการสรรหาอาจารย์ผู้สอน (ทั้งอาจารย์ภายในและภายนอก) ที่มีความรู้ความสามารถสูงตรงกับรายวิชาที่สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเรียน การสอนอย่างแท้จริง

ประเด็นการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

ทุกรายวิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอน จะมีการประเมินผลการเรียนตามหลักการวัดผลและประเมินผล เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเกริก

ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

ได้มีการจัดหาอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้กับอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับให้นักศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง

ประเด็นการสนับสนุนและการให้คำแนะนำแก่นักศึกษา

มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสามารถให้คำแนะนำแก่นักศึกษาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง และมีความสอดคล้องต้องกัน ระหว่างความสนใจ/ต้องการของนักศึกษา กับความถนัด/ทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งจัดเวลาของอาจารย์ที่จะให้ นักศึกษาเข้าพบได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ

ประเด็นด้านคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์

เพื่อประกันคุณภาพทางวิชาการของดุษฎีนิพนธ์ นั้น ก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ โดยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 ครั้ง คือ สอบปกป้องโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เบื้องต้น สอบปกป้องโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และสอบปกป้องตัวเล่มดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งกรรมการสอบจะประกอบด้วยกรรมการทั้งภายนอกและภายใน นอกจากนี้ดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อยส่วนหนึ่งจะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สู่ สาธารณชน ในรูปของหนังสือเล่ม หรือวารสารทางวิชาการ หรือบทความทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ (Symposium) ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง

ประเด็นความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต

เนื่องจากเป็นหลักสูตรภาคพิเศษ ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้ที่มีงานทำอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำงานเป็นผู้ประกอบการ ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นนักการเมือง ดังนั้น ในการปรับปรุงหลักสูตรได้มีการพิจารณาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่มีการ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการพิจารณาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ทาง โครงการฯ จะจัดให้มีการประชุมนักศึกษา และสัมภาษณ์นายจ้างผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความสอดคล้องของหลักสูตรในการประยุกต์ใช้กับการทำงาน และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมอย่างแท้จริง

การพัฒนาหลักสูตร

  1. โครงการฯ จะมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกๆ ระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
  2. หลักสูตรมีการพัฒนาให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้โดยผ่านการทำดุษฎีนิพนธ์
  3. มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในทุกรายวิชา และแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้นำไปพิจารณาปรับปรุงการสอนในภาคการศึกษาถัดไป
  4. มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในทุกรายวิชา และแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้นำไปพิจารณาปรับปรุงการสอนในภาคการศึกษาถัดไป
  5. จะมีการพัฒนาห้องสมุด โดยการจัดหาหนังสือคลาสิคของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การแสวงหาหนังสือใหม่ๆ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การรับเป็นสมาชิกของวารสารทางวิชาการ การให้บริการ Internet เพื่อใช้ในการสืบค้นทางวิชาการ รวมทั้งการตกแต่งสถานที่ภายในห้องสมุด เพื่อส่งเสริมบรรยากาศของการค้นคว้าสำหรับประกอบการเรียนการสอนในระดับสูง อย่างแท้จริง
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates