Home เกี่ยวกับหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร PDF Print E-mail

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)
Doctor of Public Administration (D.P.A.)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
หลักการและเหตุผล

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาในการดำเนินงานหลักสูตรทั้งสิ้น 5 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาตามเงื่อนไขการปรับปรุงหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การศึกษาของหลักสูตรสนองตอบต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระแสภายในประเทศที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนพัฒนาตนเองในการสร้างความได้เปรียบทางการบริหารจัดการ  สำหรับวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารปกครองสาธารณะ จึงควรเป็นทั้งผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งทางวิชาการและเป็นนักปฏิบัติการที่ตื่นตัวต่อการเป็นตัวแทนในการปกป้อง ดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มคนและสังคมที่มีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านปัญหาและความต้องการ ด้วยมูลเหตุดังกล่าว เป็นผลทำให้โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มุ่งไปสู่

              1. การพัฒนาองค์ความรู้รัฐประศาสนศาสตร์

 

                                  เพื่อให้นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มีบทบาทปัญญาชน ซึ่งหมายรวมถึงผู้สร้างและผู้นำทางปัญญาได้อย่างสมบูรณ์  ด้วยการออกแบบ

เนื้อหาวิชาให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรราการแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย โดยเน้นกระบวนการวิจัย เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบุกเบิกการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ พร้อมจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยการออกแบบและดำเนินการวิจัยที่สำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระ เป็นผู้ขยายผลองค์ความรู้นั้น เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสม  

 2.  เพื่อพัฒนาบทบาททางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

                      ด้วยจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คือ ผลิตบุคลากรทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง มีแรงขับเคลื่อนภายใน ถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา  มีวิธีการทำงานที่สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ เพื่อสนองนโยบายรัฐและการบริการประชาชนที่มีคุณภาพ ขณะเดียวก็ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความอุสาหะในการทำงาน เพื่อบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งทางด้านวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์

2.  ส่งเสริมให้ดุษฎีบัณฑิตเป็นผู้ชี้นำทางวิชาการ ในการเสนอแนวปฏิบัติทางวิชาชีพที่เป็นคุณประโยชน์ต่อหน่วยงาน และประเทศชาติ รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนให้มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมให้ดุษฎีบัณฑิตมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มีความเชื่อมั่นและแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมอันเหมาะสมต่อหน้าที่ของพลเมือง ต่อวิชาชีพ และต่อสังคม ด้วยการใส่ใจต่อการศึกษา ค้นคว้าเทคนิค วิธีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาข้อสรุปให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการหรือวิชาชีพได้

 

ระบบการศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใช้ระบบการศึกษาแบบอื่น ซึ่งหนึ่งปีประกอบด้วย 3 ภาค ได้แก่ ภาคที่หนึ่ง ภาคที่สอง และภาคที่สาม โดยมีระยะเวลาศึกษาแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ในแต่ละภาคการศึกษา จะจัดการศึกษาแบบบล็อกคอร์ส ซึ่งแบ่งแต่ละภาคการศึกษาออกเป็น 2 บล็อก คือ บล็อกที่หนึ่ง กับบล็อกที่สอง แต่ละบล็อกจะมีระยะเวลาในการศึกษาไม่ต่ำกว่า 8 สัปดาห์ โดยแต่ละสัปดาห์จะใช้เวลาเรียนเป็น 2 เท่าของภาคการศึกษาปกติ

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

การลงทะเบียนเรียน

>> นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจำเป็นสุดวิสัย จะได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนได้ เป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ซึ่งในกรณีที่มีการลงทะเบียนล่าช้าต้องเสียค่าปรับตามระเบียบ ของมหาวิทยาลัย

>>การลงทะเบียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

>>ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ยกเว้นการลงทะเบียน ในภาคสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษาหรือมีเหตุจำเป็นให้ลงลงทะเบียนต่ำกว่าที่กำหนดได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี

>>ในกรณีที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเกินกว่าที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี ทั้งนี้จะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต สำหรับภาคการศึกษาปกติ

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates