Home หัวข้อดุษฏีนิพนธ์ กระบวนการกลายเป็นมือปืนรับจ้าง: อาชญากรมืออาชีพ
กระบวนการกลายเป็นมือปืนรับจ้าง: อาชญากรมืออาชีพ PDF Print E-mail

กระบวนการกลายเป็นมือปืนรับจ้าง:  อาชญากรมืออาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย

 

นายวรวัฒน์   วรวัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

พ.ศ. 2553

A Process of Becoming An Assassin: A Professional Crime

 

 

 

 

 

 

 

 

By

 

Mr.  Worrawat Worrawattana

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the

Requirements for the Doctor of Public Administration

Faculty of Liberal Arts

Krirk University

2010

 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์                               กระบวนการกลายเป็นมือปืนรับจ้าง: อาชญากรมืออาชีพ

ชื่อผู้วิจัย                                                นายวรวัฒน์  วรวัฒนา

หลักสูตร/ คณะ/ มหาวิทยาลัย         รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ ศิลปศาสตร์/ มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์            รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม

ปีการศึกษา                                           2552

 

บทคัดย่อ

 

                    ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง  “กระบวนการกลายเป็นมือปืนรับจ้าง: อาชญากรมืออาชีพ”  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ  1)  ศึกษาถึงปัจจัยในการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพมือปืนรับจ้าง  2)  ศึกษาถึงกระบวนการกล่อมเกลาบุคคลเข้าสู่การเป็นมือปืนรับจ้าง  และ  3)  ศึกษาถึงความสัมพันธ์หรือแรงยึดเกาะในกลุ่มของมือปืนรับจ้าง  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกอดีตมือปืนรับจ้าง  จำนวน  5  ราย

                    ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยแรกที่เป็นสาเหตุในการทำให้บุคคลตัดสินใจเข้าสู่อาชีพมือปืนรับจ้างประกอบด้วย  1)  ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้แก่  ปัญหาของความยากจนและการมีหนี้สินมาก  เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บุคคลเกิดการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพมือปืนรับจ้าง  ด้วยความหวังที่จะหารายได้เพื่อช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวให้มีฐานะความเป็นอยู่คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นกว่าเดิม  นอกจากนี้ยังมีความต้องการที่จะปลดเปลื้องภาระหนี้สินที่ตนเองแบกภาระอยู่  และการมีปฏิสัมพันธ์กับพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เกเรและบุคคลอื่น  ก่อให้เกิดการชักนำไปสู่การตัดสินใจกระทำผิดกฎหมายได้ง่าย  2)  ปัจจัยพื้นฐานทางวัฒนธรรม  “เกียรติและศักดิ์ศรี”  นับได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งของบุคคลที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางของ  “มือปืนรับจ้าง”  ที่พากันยึดถืออย่างเหนียวแน่นไม่ยอมให้ผู้ใดมาละเมิดหรือดูหมิ่นเหยียดหยามได้ 

                    ปัจจัยที่สอง  บุคคลที่ตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเป็น  “มือปืนรับจ้าง”  จะต้องทำการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้  ทักษะ  และทัศนคติ  ที่ต้องผ่านกระบวนการกล่อมเกลาอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ  คือ  1)  มีการกล่อมเกลาและหล่อหลอมเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการที่จะสังหาร  “เหยื่อ”  2)  ผ่านการหล่อหลอมทางด้านจิตใจจนกระทั่งกลายเป็นคนที่มีจิตใจเหี้ยมโหดและเย็นชา  อันจะส่งผลให้เกิด  “ความกล้า”  ในการลงมือทำงานในสิ่งที่บุคคลปกติทั่วไปไม่อาจฝืนใจทำได้อย่างง่าย ๆ  3)  มีการเรียนรู้เกี่ยวกับ  “วัฒนธรรมย่อย”  ที่ต้องยึดถือ  คือ  3.1)  มีการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อตกลงของการเป็น  “มือปืนรับจ้าง”  ที่จะต้องทำการยึดถือไว้อย่างจริงจังนั่นคือ  “ความสัตย์”  อันได้แก่การไม่เปิดเผยความลับเกี่ยวกับต้นตอหรือที่มาที่ไปของผู้ว่าจ้าง  การมีความซื่อสัตย์ต่อ  “เจ้านาย”  และพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เป็นมือปืนรับจ้างด้วยกัน  รวมตลอดถึงการมอบให้ในความจงรักภักดีอย่างสม่ำเสมอต่อ  “เจ้านาย”  เปรียบเสมือน  “บิดา”  ของตน  3.2)  มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการที่จะทำให้ตนเองได้รับความปลอดภัย  อันได้แก่  การไม่ปรากฏตัวในที่สาธารณะโดยไม่มีความจำเป็น  การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตนเองให้กลายเป็นคนที่เงียบขรึม  พูดน้อยและชอบเก็บตัว  ตลอดจนมีการเรียนรู้ ในการอ่านจิตใจคน  และวิธีการป้องกันตัวเองจากคนแปลกหน้า 

      ปัจจัยที่สาม  ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือแรงยึดเกาะในกลุ่มของมือปืนรับจ้างนั้น  ถือกันได้ว่า เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  เพราะมือปืนรับจ้างจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่การมีเครือข่าย  (Networking)  เพราะเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย  ซึ่งหากอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยไม่มีสังกัดหรือมีเครือข่ายในการรับ  “งาน”  ให้ทำ  “งาน”  ก็จะไม่สามารถเข้ามาถึงตนเองได้  การมีสังกัดหรือมีเครือข่ายที่เรียกกันทั่วไปว่า  “ซุ้มมือปืน”  จึงเป็นตัวจักรที่สำคัญในการรับ  “งาน”  ให้กับบรรดาสมาชิกหรือมือปืนรับจ้างที่อยู่ในสังกัด  และเป็นแหล่งของการสร้างวัฒนธรรมย่อยตลอดจนค่านิยมของหมู่มือปืนรับจ้างอย่างแท้จริง  จนเป็นแหล่งที่มาของกลุ่มอ้างอิง  และ “อัตลักษณ์”  ของมือปืนรับจ้าง  ทั้งยังเป็นแหล่งที่ให้การคุ้มครองความปลอดภัยแก่สมาชิก  และมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์หรือแรงยึดเกาะที่มีความเหมาะสมและกลมกลืนจนสามารถเรียกได้ว่า  “เป็นหนึ่งเดียวกัน”  ให้กับบรรดาสมาชิกซึ่งก็คือ  “มือปืนรับจ้าง”  อีกโสตหนึ่งด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertation  Title                             A  Process  of  Becoming  An  Assassin:  A  Professional  Crime 

Author’s  Name                                Mr.  Worrawat  Worrawattana

Program/ Faculty/                            Doctor of Public Administration/ Liberal  Arts/

University                                           Krirk  University

Dissertation  Advisor                      Associate  Professor  Dr. Somsak  Samukketum

Academic                                            2009

 

Abstract

 

                    The  objectives  of  this  dissertation  were:  1)  to  identify  and  analyze  the  factors  of  decision – making  in  entering  the  career  of  hired  gunmen,  2)  to  analyze  the  grooming  process  of  becoming  a  hired  gunman,  and  3)  to  analyze  the  relationship  or  the  attachment  power  within  the  hired  gunman  group.  The  data  for  this  study  were  derived  from  the  in - depth  interviewing  of  five  former  hired  gunman

                    This  results  of  the  study  were  as  follow:

                    First,  the  major  factors  that  launched  them  into  the  career  of  the  hired  gunmen  were :  1)  socio – economic  factor,  resulting  from  the  poverty  and  being  heavily  in  debt  hoping  to  get  income  to  support  their  family  and  to  repay  their  debt.  However,  entering  into  the  career  of  the  hired  gunman,  in  return,  caused  them  to  mingle  with  rascals  which  led  them  to  commit  crimes.  2)  Cultural  factor,  “honor  and  dignity”  was  another  vital  factor  accepted  by  those  entering  the  career  of  the  hired  gunmen  that  no  one  could  violate  or  contempt  them.

                    Second,  those  who  decided  to  become  career  hired  gunmen  had  to  acquire  knowledge,  skill  and  attitudes  of  “hired  gunmen”.  These  people  had  to  accomplish  various  training,  these  were  1)  to  sharpen  up  formats  and  ways  to  murder  the  “victims”  2)  to  have  mentally  molded  and  transformed  themselves  into  savage  and  brutal  persons,  in  other  words,  they  had  to  be  “brave  enough”  to  commit  serious  crimes  that  ordinary  sane  people  dare  not  do  so.  3)  to  possess  “sub – culture”  of  the  hired  gunmen,  these  were  3.1)  “loyalty” – not  to  disclose  the  origin  or  the  whereabouts  of  the  hirers,  the  hired  gunmen  had  to  be  loyal  to  their  hirers  as  if  they  were  their  fathers,  3.2)  to  learn  how  to  protect  themselves,  such  as  not  to  present  themselves  in  public,  including  transform  their  personality  into  quiet,  reserved  and  reclusive  persons  who  also  had  the  ability  to  read  other  people’s  minds  and  hide  themselves  from  strangers.

                    Finally,  the  relationship  among  the  hired  gunmen  was  considered  as  the  utmost  priority,  the  hired  gunmen  needed  to  maintain  their  closed  relationship  with  their  networks,  known  as  the  hired  gunmen’s  affiliation.  This  networking  was  the  key  factor  in  assigning  “job”  to  these  hired  gunmen  under  their  affiliation.  This,  as  a  result,  was  the  source  of  sub – cultures  and  of  values  of  the  hired  gunmen,  which  became  the  origin  of  the  referenced  group  and  “identity”  of  the  hired  gunmen.  It  was  also  the  source  to  provide  protection  and  safety  to  its  members.  In  addition,  it  helped  strengthen  the  relationship  or  the  attachment  power  that  was  suitable  and  blended  together  into  homogeneous  members  of  the  same  network  or  other  related  network.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates