Home หัวข้อดุษฏีนิพนธ์ การวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้านหนองกลางดง ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้านหนองกลางดง ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ PDF Print E-mail

การวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้านหนองกลางดง

 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย

นางพัชราวดี    ตรีชัย

 

 

 

 

 

 

 

 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

พ.ศ. 2552

 

An Analysis of Community Strength of Nongklangdong Community,
Silaloi Sub-district, Samroiyod District,

Prachuap Khirikhan Province

 

 

 

 

 

 

 

By

Mrs.Patcharavadee  Treechai

 

 

 

 

 

 

 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the

Requirements for the Doctor of Public Administration

Faculty of Liberal Arts

Krirk University

2009

 

 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์                               การวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้านหนองกลางดง            ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อผู้วิจัย                                                นางพัชราวดี  ตรีชัย

หลักสูตร / คณะ / มหาวิทยาลัย       รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต / ศิลปศาสตร์ /

                                                                มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์            รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  บัวเล็ก 

ปีการศึกษา                                           2552

 

บทคัดย่อ

 

ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้านหนองกลางดง ตำบล      ศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่การพลิกฟื้นความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหนองกลางดง และ 2) ศึกษาการวิเคราะห์กลยุทธ์ต่าง ๆ  หรือเทคนิควิธีของผู้นำชุมชนที่สามารถพลิกฟื้นสังคมอ่อนแอไปสู่สังคมแห่งความเข้มแข็ง

ผลจากการศึกษาสามารถตอบคำถามได้ คือ

1.    ปัจจัยสำคัญของการพลิกฟื้นจากสังคมที่มีปัญหาวิกฤติในด้านต่าง ๆ สามารถทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ เป็นลักษณะเฉพาะที่สำคัญ คือ 1) ผู้นำ มีภาวะผู้นำโดดเด่นในด้านขีดความสามารถของผู้นำ (ผู้ใหญ่โชคชัย  ลิ้มประดิษฐ์) ในการสร้างกระบวนการประชาธิปไตย ในการบริหารงาน เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา การมีจุดยืนทางความคิด วิธีคิด เห็นคุณค่าและพลังในการพัฒนาชุมชน ตระหนักสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรู้จักพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงจากภายนอก เป็นผู้นำที่มีความมั่นใจในตนเองสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมุ่งมั่น และมีความสามารถในการถ่ายทอดอย่างชัดเจน 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบ้านหนองกลางดง การสร้างพลังการทำงานเป็นทีม สร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสามารถ สร้างผู้นำในชุมชน ประสานผนึกกำลังร่วมคิดร่วมทำ 3) การมีทุนทางสังคมในมิติต่างๆ  ความสัมพันธ์เกื้อกูลภายในชุมชน ความรักสามัคคี ผูกพันกัน สานสัมพันธ์กันในระบบอาวุโส ภูมิปัญญาชาวบ้าน เก่งคิด เก่งทำ เห็นผลได้ในทางปฏิบัติ 4) ทุนทางเศรษฐกิจ สามารถพึ่งตนเองได้ มีการรวมกลุ่มทางอาชีพ นำภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าผลผลิต (แปรรูป) ลดปัญหาการว่างงาน สร้างรายได้ ชุมชนปลอดหนี้ สังคมมีความสุข 5) เป็นปัจจัยที่ประกันว่าชุมชนสำเร็จ เป็นชุมชนเข้มแข็ง แต่มิใช่ปัจจัยที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

2.    กลยุทธ์ที่ผู้นำชุมชนสามารถพลิกฟื้นไปสู่ความเข้มแข็ง จากการศึกษา พบว่า การมีสภา 59 และการจัดทำแผนชุมชน เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ทำให้เกิดการหลอมรวมคนในชุมชนและเป็นการผนึกกำลังประสานประโยชน์เป็นหนึ่งเดียว การมีสภา 59 เป็นพื้นฐานที่มั่นคงในระบอบประชาธิปไตย การจัดทำแผนชุมชน เป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ กองทุนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาพลิกฟื้นเศรษฐกิจ สังคม ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการพัฒนาพลิกฟื้นให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริง แผนชุมชนเป็นแผนที่ชีวิตของสังคมให้ดำเนินไปตามแนวทางที่ได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหาเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนบ้านหนองกลางดง สภา 59 และแผนชุมชนถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ชุมชนบ้านหนองกลางดงเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


Dissertation Title              An Analysis of Community Strength of Nongklangdong Community,

 

 
                                                Silaloi Sub-district, Samroiyod District, Prachuap Khirikhan Province

Author’s Name                 Mrs. Patcharavadee  Treechai

Program / Faculty /         Doctor of Public Administration / Liberal Arts /

University                           Krirk University

Dissertation Advisor       Associate Professor Dr.Punnee  Bualek

Academic Year                  2009

 

Abstract

The objectives of this dissertation were : 1) to identify factors that led to the revitalization of Nongklangdong Community strength and 2) to analyze strategies or techniques of the community leader that enabled the revitalization of the weak community to become a stronger one.

                The findings of this research were as follows :

                I.     The major factors that lead to the success of the revitalization for a society with various problems to become a strong and self-reliant society were : 1) The outstanding performances and leadership skills of the village headman - Mr. Chokechai Limprasit- who not only utilized a democratic process in management and administration, but also initiated confidence, trust, and perception of values and power for community development. The village headman had far fetched vision, determination and communication abilities. He also encouraged people to be self-reliant instead of depending on out-sources. 2) People assets – it was found that this community focused on people participation; the building of good, intellectual and capable teamwork; and the community leaders who led the revitalization process. 3) Social assets – such as the closed relationship within the community; the acceptance of seniority system; the implementation of local wisdom – led to the success of the revitalization. 4) Economic assets – it was found that the people in the community were self – reliant and classified themselves into groups according to their occupations; they also utilized local wisdom to add value to their services and products. Besides, they tried to reduce the unemployment rate and increased their incomes. Moreover, people in the community set their goals to establish a happy debt free society.  5) These factors ensure the successful of revitalization process however they do not provide the community strength.

                II.   As for the village headman’s strategies to revitalize the community strength, the result of the study revealed that. Having the Fifty – Nine Council and the provision for community plan were vital in terms of molding people in the community and unite their interests into one.  Having the Fifty – Nine Council was a solid foundation for democratic system.  The provision for community plan was to build the occupational network, and community fund in order to revitalize community’s economy and society to move along the guideline that community members had managed to revitalize Nongklangdong community strength. The Fifty – Nine Council and the community plan were the two vital strategies that led to the sustainable development of Nongklangdong community.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


 

 
 

 

 

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates