Home หัวข้อดุษฏีนิพนธ์ การสร้างชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานของการประกอบการโฮมสเตย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
การสร้างชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานของการประกอบการโฮมสเตย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม PDF Print E-mail

การสร้างชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานของการประกอบการโฮมสเตย์

อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย

 

นายวัฒนา   ชัยสถาพร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

พ.ศ. 2553

 

Creation of Strong Community Based on Home Stay Business Operations

in Bangkhonthi District, Samutsongkhram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By

 

Mr. Watana   Chaisathaporn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the

Requirements for the Doctor of Public Administration

Faculty of Liberal Arts

 Krirk University

2010

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์                     การสร้างชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานของการประกอบการโฮมสเตย์

                                              อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อผู้วิจัย                                  นายวัฒนา ชัยสถาพร

หลักสูตร/ คณะ/ มหาวิทยาลัย   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ ศิลปศาสตร์/ มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์     รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

ปีการศึกษา                              2552    

 

บทคัดย่อ

 

               การศึกษาเรื่อง การสร้างชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานของการประกอบการโฮมสเตย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ในมิติทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ในมิติทางสังคม ได้แก่ การสะสมและใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคม และ 3) เพื่อศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ในมิติทางการเมือง ได้แก่ การสถาปนาอำนาจของชาวบ้าน

               การศึกษาได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ผู้อยู่อาศัยในชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยได้เข้าร่วมในกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ภายในชุมชน

               ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนในอำเภอบางคนทีมีความเข้มแข็งทั้ง 3 มิติ คือ ประการแรก ในมิติของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้ประกอบการโฮมสเตย์มีการดำเนินธุรกิจแบบพอประมาณ มีความสมเหตุสมผลในการดำเนินธุรกิจ และมีการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

               ประการที่สอง มิติทางด้านทุนทางสังคม พบว่าผู้ประกอบการโฮมสเตย์มีการรวมกลุ่มในรูปของเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างกว้างขวาง มีการกำหนดบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนทางสังคม มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและกันค่อนข้างสูง และมีการทำงานโดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนในท้องถิ่น

               ประการที่สาม มิติทางด้านการสถาปนาอำนาจของชาวบ้าน พบว่า การดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ มักจะเปิดกว้างให้สมาชิกมีส่วนร่วมภายในกลุ่มอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันสมาชิกต่างเห็นประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม อันทำให้พวกเขาเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกลุ่มด้วยความกระตือรือร้น ชาวบ้านมีความตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น อันทำให้พวกเขามีความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น ร่วมทั้งการแสดงออกของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายของรัฐ

               ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนเข้มแข็งในอำเภอบางคนที เกิดจากพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางกายภาพที่ชุมชนมีมาตั้งแต่ในอดีต อันทำให้ชุมชนสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้โดยไม่ยากนัก และในกระบวนการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกัน อันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ซึ่งในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังกล่าวนั้นเอง ที่ทำให้ชุมชนในอำเภอบางคนทีเกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นตามลำดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertation Title                      Creation of Strong Communities Based on Home

                                                Stay Business Operations in Bangkhonthi District,

                                                Samutsongkhram

Author’s Name                         Mr. Watana   Chaisathaporn

Program/Faculty/ University      Doctor of Public Administration/ Liberal Arts/

                                                Krirk University

Dissertation Advisor                 Associate Professor Dr. Somsak Samukkethum

Academic Year                        2009

 

Abstract

 

               The study, entitled “Creation of Strong Communities Based on Home Stay Business Operations in Bangkhonthi District, Samutsongkhram”, aims to study homestay business-based community’s strength in terms of the economic dimension of sufficient economy mode of living, social dimension of accumulation and utilization of social capital, and  political dimension of the creation of common people’s power.

               The study uses a method of qualitative research, such as; in-depth interviews of homestay owners, villagers, state officials, and tourists. In addition, the method of participant observation is utilized through joining in a variety of networks’ activities in Bangkhonthi District.

               The study finds that the homestay business-based communities in Bangkhonthi District are generally strong in terms of economic, social and political dimensions.

               For economic dimension of sufficient economy, the study finds that the homestay owners conduct theirs businesses according to the principles of appropriate size, rational thinking, and creation of the safety protection system.

               For social dimension of social capital, the study finds that the homestay owners usually organize their strong networks, create norms and rules for regulating their social exchanges, cultivate trust between themselves, and join government officials in various activities.

               For political dimension of empowerment, the study finds that villagers usually participate in their own groups and networks extensively and intensively. Because they appreciate their own cultural values and way of living, they are proud of their community. Additionally, the villagers actively join in public policy processes.            

               The study finds that strong communities in Bangkhonthi District have been created from the ground of the communities’ cultural and physical capitals in the past: causing the communities’ development of culture-based tourism. The villagers who do small-scale tourism business recognize the importance of group and networks organizations in order to jointly develop their cultural tourism: leading to strong communities in Bangkhonthi District.   

 

 

 

 

 

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates