Home หัวข้อดุษฏีนิพนธ์ การสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำ: กรณีศึกษาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
การสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำ: กรณีศึกษาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ PDF Print E-mail

การสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำ: 

กรณีศึกษาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย

 

นายนักรบ เถียรอ่ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

พ.ศ. 2553

A Formation of Community Strength in Floating Market Tourism Management:  A Case Study Bang-Nam Pueng Floating Market, Amphor Prapradang,

Samut Prakan Province

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By

 

Mr. Nak-rob Tian-am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the

Requirements for the Doctor of Public Administration

Faculty of Liberal Arts

Krirk University

2010

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์                                การสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำ:

                                                   กรณีศึกษาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง

                                                                จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อผู้วิจัย                                                 นายนักรบ เถียรอ่ำ

หลักสูตร/ คณะ/ มหาวิทยาลัย          รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ ศิลปศาสตร์/

                                                                มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์             รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณี บัวเล็ก

ปีการศึกษา                                            2552

 

บทคัดย่อ

 

            ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำ:  กรณีศึกษา ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวตลาดน้ำ 2) เพื่อศึกษารูปแบบและการสื่อความหมายของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการท่องเที่ยวตลาดน้ำ และ 3) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้ำ

                    ผลการศึกษาพบว่า

            ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบริหารจัดการตลาดน้ำประสบความสำเร็จ คือ 1) การมีผู้นำที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะตัดสินใจ ในการเปลี่ยนท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 2) บทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง สนับสนุนด้านงบประมาณ สถานที่ และคอยให้คำปรึกษาด้วยการจัดการท่องเที่ยว รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมาร่วมกันประชุมประชาคม 3) การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม จะเป็นลักษณะของการทำประชุมประชาคมทั้งที่เป็นของตำบลบางน้ำผึ้งและตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 4) การสร้างระเบียบและกฎเกณฑ์ เป็นข้อตกลงร่วมกันในการใช้ระเบียบว่าด้วยการบริหารกิจการตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง พ.ศ. 2550 5) การสร้างเครือข่าย ในระดับชุมชนจะมีลักษณะของการสร้างกลุ่มธุรกิจเป็นกลุ่ม ๆ นอกจากนี้ยังร่วมมือกับกลุ่มอาชีพอื่นเพื่อประสานกำลังในการบริการนักท่องเที่ยว และภายนอกชุมชนนั้นมีทั้งการสร้างพันธมิตรกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกันเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางการท่องเที่ยว และภาควิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว และ 6) ความไว้เนื้อเชื่อใจ ตลาดน้ำเป็นตัวเชื่อมระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยน ช่วยเหลือกันทั้งในเรื่องธุรกิจและเรื่องอื่น

                    ขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้งจะไม่ประสบความสำเร็จเลย ถ้าตลาดน้ำฯ ไม่มีกระบวนการการสร้างภาพลักษณ์ให้กับการท่องเที่ยว ซึ่งตลาดน้ำฯ ได้ประกอบสร้างความหมายให้กับการท่องเที่ยว คือ 1) ความเป็นธรรมชาติ เป็นการพยายามดึงเอาความเป็นที่สุดด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 2) ความเป็นท้องถิ่น ยังไม่ชัดเจนมากนักเพราะตลาดน้ำที่อื่นก็นำความเป็นท้องถิ่นของตนมาเป็นจุดขาย อย่างไรก็ตามตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ได้ดึงเอาความเป็นชาวมอญ และการสร้างวิถีท้องถิ่นใหม่ 3) ความเป็นมาตรฐาน เพื่อแสดงความต่างที่โดดเด่น แสดงความเป็นมืออาชีพโดยการแต่งกายของผู้ประกอบการที่เหมือนกัน และบรรจุภัณฑ์สินค้า รวมถึงการสร้างความประทับโดยการบริการรับส่งนักท่องเที่ยว 4) ความหลากหลาย เพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวนอกเหนือไปจากการซื้อของ โดยการนำเทศกาลต่างประเทศมาบรรจุไว้ในตลาดน้ำ

                    กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการจัดการท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่า ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ได้สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน การสร้างบรรทัดฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน การรวมกลุ่มอาชีพ/ ธุรกิจ และการสะสมทุนและกระจายสวัสดิการ ตลอดจนกระบวนการการมีส่วนร่วมของชาวบ้านบางน้ำผึ้ง เพื่อเสนอข้อคิดเห็นความต้องการของตน และที่สำคัญเพื่อต่อรองผลประโยชน์จากรัฐท้องถิ่น รวมถึงชุมชนบางน้ำผึ้งได้สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน การฟื้นฟู การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertation                        A Formation of Community Strength in Floating Market Tourism

                                                Management:  A case study Bang-Nam Pueng Floating Market,

                                                Amphor Prapradang, Samut Prakan Province

Author’s Name                Mr. Nak-rob Tian-am

Program/ Faulty/              Doctor of Public Administration/ Liberal Arts/

University                           Krirk University

Dissertation Advisor       Associate Professor Dr. Punnee Bualek

Academic Year                  2009

 

Abstract

 

                    The objectives of this research are: I.) to study the community’s tourism management in the form of the floating market tour program II.) to analyze the structure and the meaning of tourism influenced over the floating market tour program III.) to analyze the process of community revitalization from the management of the floating market tour program.

                    The results of the research were as follow: the main factors that led to the successful management of the floating market were: 1) having a strong, decisive leader who had vision, dared to think differently and gad courage to change the community into a tourist attraction; 2) the roles and responsibilities of the Bang-Nam Pueng Sub-District Administrative Organization – this organization gave supports in terms of budget, land and provided guidance for tourism management, including location for community meetings; 3) the set up of community participating processing the forms of community meeting of Bang-Nam Pueng Sub-District and of Bang-Nam Pueng Market; 4) the establishment of a collective agreement in implementing the rules and regulations for the management of the Bang-Nam Floating Market B.E. 2550 (2007); 5) the creation of community networking in the clusters in providing services to tourists.  Apart from this, there were the establishment of allies outside the community, such as the nearby tourist attractions, and the university to increase the tourism diversity and to raise the tourism standard; and 6) the creation of trust – the floating-market acted ad the link of social relation system of the entrepreneurs to help each other in terms of business and other matters.

                    At the same time, the process of image-building for tourism was vital to the success of the floating-market.  In other words, it helped added the meaning to tourism, these were 1) naturalization is attempted to perform the best in nature. 2) localization, Bang-Nam floating marketing is attracted by Mon-khmer nation and to create a new localization. 3) standardization is performed for better of professional, employee uniform and packaging, including to create impression for tourist servicing, and 4) diversification is included several foreign activities apart from only buying products.

                The process of establishing community strength by managing the floating market tourism enabled the community: 1) to create additional income, 2) to establish the norm of helping each other, 3) to set up networking and professional cluster, 4) to set up the capital collecting and to decentralize welfare, 5) to encourage community participation in proposing ideas and their needs in order to negotiate with the sub-district government, 6) to provide supports, help restore and conserve their local customs, culture, and environment.

 

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates