แผนการศึกษา Print

ปีที่ 1

 ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 3

   รศ 61101

   รศ 61201

   รศ 61102

   รศ 61203

-

3

-

3

   รศ  61202

   รศ  61204

   วิชาเลือก

   วิชาเลือก

3

3

3

3

   วิชาเลือก

   วิชาเลือก

   ดุษฎีนิพนธ์

  

3

3

3

 

รวม

 6

รวม

12

รวม

9

 

ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 3

   ดุษฎีนิพนธ์

 

6

   ดุษฎีนิพนธ์

6

    ดุษฎีนิพนธ์

6

รวม

6

รวม

6

รวม

6

 

ปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 3

   ดุษฎีนิพนธ์

 

     6

   ดุษฎีนิพนธ์

      6

 

    ดุษฎีนิพนธ์

3

รวม

6

รวม

 6

รวม

3