นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสนศาสตร์ รดน้ำขอพรจากอาจารย์ผู้สอนเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 9 -10 เมษายน 2554 Print